“Aki kősziklára épít…”

Ima

Mindenható Jóságos Teremtő Atyám! Mély alázattal borulok le a te hatalmasságod előtt, hogy mélységes hálámat fejezzem ki minden olyan lehetőségért, amelyet a te megbocsátó kegyelmed tett és tesz lehetővé a bukott szellemek visszatérésére a tiszta állapotokba. Milyen óriási ajándék ,Atyám  az, hogy egy – egy ki nem használt felemelkedési lehetőség után újabb lehetőséget kaphat Tőled  a bűnbánó és javulni vágyó ember. Örök hála és dicsőség övezzen ezért Téged minden egyes újabbnál újabb újjáépülési lehetőségért, merthogy nem kívánod a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. Örök hála Neked minden kegyelemért, melyet a Te szereteted tesz lehetővé számunkra:

Hála neked Úr Jézus, amiért lehoztad számunkra ezt a kegyelmi lehetőséget az Atyától, mint az egyedüli üdvözülési lehetőséget, mert az üdvösségünk a Te kegyelmedbe van lehelyezve.Hála Neked Uram, amiért az örök, a fizikai és a szellemi életnek a legszilárdabb alapjaként jöttél le a  földre, viszonyítva minden más alaphoz! Földi szavakkal ki nem mondható az, hogy ez mekkora értéket jelent minden  földi halandó számára, mert csakis Te vagy a Mennyekbe, az Atyához, vagyis a legmagasabb messiás világokba vezető Út, senki sem mehet az Atyához, csakis Te általad. De ha csak a föld feletti  és  még távolabbi állapotokat nézzük, azokat is Te hozhattad létre és nyithattad meg, mert csak Neked volt rá akkora teremtő erőd és Istentől kapott hatalmad, ugyanis önmagadban hordtad mindazokat az Igazságokat, és erőket amelyeket ezek, és egészen a messiás világokig tartalmaznak.

Te vagy Uram a mi világunknak a kezdete és a vége, ezért lehetsz Te a legszilárdabb alapja is a Létnek, amelyre épül a világmindenség és mi is építhetünk. Lehet az bármilyen üdvösségre vezetőnek látszó út, egyik sem visz el az Atyához, csakis a te utad Uram, mert  a tiéden kívül mindegyik, csak a harmadik szféráig vezet el, de a te utad, azon túl mutat, egészen az Atyáig.

Köszönöm neked Uram, hogy miután visszamentél az Atyához, tíz nap múlva, amikor már a feléd való vágy megnyitotta a missziós szellemeket és befogadóvá váltak, elküldted az Úr színétől a te Szentlelkedet, vagyis a te tiszta erőidet, a messiás erőket a “misszionáriusok” megerősítésére, hogy amikor  Rólad tanúbizonyságot tesznek, gyógyítanak, vagy tanítanak, akkor a te erőidet is adják ezzel együtt, mert az Istenről szóló beszédnek (messiási) ereje van. Tehát a Szentlélek a Te erőd, amelyet az Atya küldött  az emberiség megmentésére, mely mintegy megjelenít Téged, melyben minden egyes, az üdvösségre meghívott emberért munkálkodnak  a missziós szellemek, míg meg nem történik az elragadtatás és be nem zárulnak a mennyek kapui. Köszönet és örök hála Neked Uram ezért a Tőled jött krisztusi élő, megelevenítő ,és mindeneket újjáteremtő erőért, mely hivatva van átformálni a világot a Te képmásodra. Ő nélküle nem lenne üdvösségünk, mert senkinek nem lenne ereje megvívni a harcokat önmagával..Ezek az erők által épülnek tovább a szférák, a fejlődésben lévő világok és juthat el mindenki és minden az Atyához az örökös és soha véget nem érő fejlődési törvények által.

Küldd el Uram a Szentlelket  minden nap  a Rád kiéhezett   és a Téged nélkülöző világnak!

                                                                                                             Amen

Az Úr Jézus nevében köszöntünk benneteket gyermekem!

Amikor az ember építeni szeretne, előbb tervet és költségvetést készít, mielőtt még munkához lát. Akármekkora házat építsen is az ember, mindenképpen dolgoznia, illetve dolgoztatnia kell hozzáértő emberekkel. Az építkezés célja az, hogy az  embernek az épület védelmet  nyújtson az idő viszontagságaival szemben, habár, főként  a mai világban már annyira luxus célokat is kiszolgáló épületek is készülnek, melyek céljukat felülmúlóan az emberi kényelmet is hivatva vannak kiszolgálni.

Amikor az ember épít, a fő dolog, amire figyelnie kell, az az, hogy az alapokat jól, az épület teherbírásának megfelelően készítse el. Hiába minden törekvés egy építkezésnél, lehet az a legszebb luxusvilla is, ha nem megfelelő alapokra épül, nem fogja elbírni a terhelést és az első próbán összeomlik.

Így van ez a lelki élettel és a lelki életben gyermekem! Ahhoz, hogy az embernek védelme lehessen a gonosszal és a világgal szemben, egy komoly lelki várat, azaz lelki építményt kell kiépítenie. Az épület anyagát, pontosabban a téglákat az erényeknek kell képeznie, míg ezeket az alkotó elemeket összekötő anyagot, a habarcsot, a szeretet kell, hogy képezze. Ha nincs szeretet, az alkotóelemek szét fognak hullani elemeire!

Tehát befektetett munka nélkül nincs lelki élet, lelki hajlék, tehát védelem sem. Csakis komoly erőfeszítéssel, befektetett lelki munkával lehet építkezni, védősáncot kiépíteni a lelki élet terén is. De amennyiben az ember nem alapozza meg a lelki életét, akkor az építménye nem birja ki a próbákat, a lelki viharokat és összeomlik, pedig mindent jól tervezett meg az ember,  csak a sziklaszilárd alap hiányzott hozzá. És ez az alap nem lehet más, mint Jézus  Krisztus és az Ő, lelket szabaddátevő, majd a hitre és a szeretetre elvezető igazsága. Ez a kiindulási pont. Építhet az ember bármekkora lelki várat magának, különböző, az Úréhoz hasonló, az üdvösségre elvezetni szándékozó igazságokból, de ha az Isten által megtervezett próbák egy Krisztusra épülő lelki várat igénylő próbákhoz vannak tervezve, akkor az az építmény össze fog omlani, hisz csakis a krisztusi erők azok, amelyeknek leket újjáteremtő hatalmuk van, mert Ő egy a tökéletességre eljutott Messiás szellem, aki egyesült az Atyával. Senki másról ez nem mondható el.

Ha szellemtani szemszögből vizsgáljuk meg Jézusnak eme kijelentését, miszerint csak az a ház marad meg a viharral szemben, amely kősziklára épült, akkor az alapot, mint kősziklát nyugodtan vehetjük az ószövetségi törvényeknek, vagyis a tízparancsolat betartását, a lelki élet fundamentumának, amelyre kell épülnie az újszövetségnek, mint az erények gyakorlásának, melyek az épület tégláit, vagyis alkotó elemeit képezik. Tehát a lelki várnak az erények  gyakorlásából kell felépülnie, melyet a szeretetnek kell összetartania. Amennyiben mindez kifejlődött a földi ember lelkében, az építmény födéme viszont a szellemtan, vagyis a harmadik kijelentés. Tehát akkor tökéletes a lelki élet, ha az Ószövetségen, vagyis az első kijelentésen alapszik, továbbá az Újszövetség, vagyis a második kijelentés képezi  a falakat és a harmadik a födémet, vagyis ha a lelki élet a harmadik kijelentésben  csúcsosodik ki, és nyer kifejezési lehetőséget a Szentlélek ereje és megvilágosító hatása által.

Mivel azonban Jézus tökéletesen betöltötte az ok-okozati törvényt és ezzel kiemelte a világot  az ószövetségi törvényből, ezért  mint egy elnyűtt ruhadarabot  eldobott, ezért Jézus Krisztus kell, hogy legyen ezután a lelki élet fundamentuma, miután betöltötte az ember az alaptörvényeket. Tehát a lelki vár, illetve a lelki szentély alapját a krisztusi igazságok kell hogy képezzék. Erre az alapra kell felépülnie az egész lelki életnek ahhoz, hogy az emberben kiteljesedési lehetőséget nyerjen az üdvösségre való eljutás. Itt az utolsó időkben ennek a lelki várnak a födéme immár a kendőzetlen szellemtan kell, hogy legyen, Névtelen Szellemmel az élen, mert ezekben az igazságokban van meghívva a mai ember az üdvösségre.

A másik megközelítése a dolgoknak, amikor: “Aki homokra épít”, ő a lelki várát ingoványos és bizonytalan talajra építi. Ez  az ember is ugyanannyit és ugyanolyan precizitással dolgozik a lelki hajlék kiépítésén, sőt sok esetben ugyanazokat az eredményeket éri is el, csak amikor megpróbáltatik eme lelki építmény, akkor az első vihar szele alkalmával minden összeomlik és az embert maguk alá temetik az építmény romjai, minek következtében  csak egy bizonyos idő elteltével, amikor már valamennyire is kilát a romok alól,kezdheti elölről az építkezést, vagyis újjáépíteni a lelkivilágát, több tapasztalattal, de talán kevesebb isteni erővel, mert az előző bukása megrabolta a lelkivilágát. Sajnos ez alkalommal hiábavaló volt minden eddigi munkája, mert megalapozatlan volt az eddigi építkezése. Tehát mindig a próbák mutatják meg a lélek felkészültségét, azaz a lelki építkezés minőségét. Ugyanis próbák megélésére vagytok a földre küldve és kinek mennyire megalapozott a lelki élete, annak mértéke szerint képes felülemelkedni a próbák fölé, ugyanis Isten senkire sem enged nagyobb próbákat, mint amekkorákat elbír. A próbák és a próbák okozta szenvedéses állapotok nem büntetés, vagy visszafizetés gyanánt adatnak, hanem azért, hogy az ember megláthassa mindannak a valós voltát, amire a hajlamai indíttatása után vágyódik, vagy cselekszik.  Tehát, ha összeomlik a lélek építménye, az kizárólag az építkező hibájából történik. A próbák mutatják meg, nem csak az alapnak, hanem magának az egész épületnek minőségét és teherbírását, vagyis azt hogy mennyire precízen, vagy éppen hiányosan vannak megépítve a falak, vagy éppenséggel a födém, mert az is nagyon fontos, hogy a tetőzet kibírja a viharokat, a durvábbnál durvább megjelenési formát öltött csapadékot. A födém vagy tetőszerkezet a fentiekben elmondottak alapján a III. kijelentés, amely nagyon fontos, hogy mennyire viharálló, mert úgy a más, az eredetihez hasonló kijelentésekkel szemben védelmet kell, hogy nyújtson. Ugyanis itt az utolsó idők kezdetén, bizony, hogy sok oldalról meg lesz próbálva a lélek, így az isteni igazságokhoz való hűsége is, ugyanis csak egyetlen egy út vezet el az üdvösségre, az az Igazság, amelyet az Úr Jézus alapított és amelyre, mint lelki épületre elküldte a felépülendő födémet az “Igazságnak szellemét”, amelyet az Ő vezetése alatt ugyan, de magatoknak kell felépítenetek a lelki váratokra, mely födémnek, mint a leki vár, lelki élet csúcsának kell lennie. De amennyiben nem jézusiak a a falai az épületetnek, azaz nem a krisztusi erények képezik az épület alkotóelemeit, és ha nincs, vagy legalábbis nem kellő minőségű a  kötőanyag, abban az esetben nem fogja elbírni a födémet az építmény és az első próbánál össze fog omlani az épület. Tehát, amennyiben nem a krisztusi erények képezik az épület falait és nincs szeretet, amely a többi erényt összefogja, akkor a födém labilis alapokon nyugszik, vagy éppen hát nem nyugszik, hanem meginog, labilissá válik és össze is omolhat. Ezért hát minden egyes téglát, illetve alkotó elemet gondos odafigyeléssel kell odahelyezni a sorba  és figyelmesen kenni meg az alkotóelem alapját szeretettel, amelyhez mintegy oda kell, hogy tapadjon a soron lévő “tégladarab”. Minden egyes sor, a következő sornak az alapját képezi, és minden egyes felső sor az alatta lévő sornak az eredménye, amennyiben pontos munkát végez az “építő”. A két sor között helyezkedik el a kötőanyag, mely összeköti a sorokat és sziklaszilárddá teszi gyakorlatilag az építményt. Tehát ha úgy a sorokat, mint az egymás mellett lévő építőelemeket nem köti össze és ezáltal nem teszi eggyé, az egész épület csak egymásra hányt tégladarabokból fog állni, mely az első szél hatására romokban fog heverni. Tehát átvitt értelemben mindent, amiből egy lelki vár fel tud épülni, csakis a szeretet tud eggyé olvasztani és megszilárdítani, hogy ellen tudjon állni a viharok okozta megpróbáltatásoknak. Vagyis hiába minden más erény, akár még a szellemtani tudás is, ha nincs az emberben szeretet, kívül marad az Isten Országán, mert az utolsó időkben már csak nagy megpróbáltatások közepette tud Oda bejutni a lélek. Ebben az esetben is érvényt nyer az, hogy: “Ismerhetem az összes titkokat, de ha szeretet nincs bennem mit sem érek.”

Aki kősziklára épít, az gyakorlatilag a krisztusi erényekre és azok mindeneket eggyétevő szeretetére épít és ha nem így tesz, akkor mit sem ér az építkezése, hisz a folyton növekvő megpróbáltatások tüzében összeomlik az épülete és védelem nélkül marad. Akinek meg viszont nem lesz védelme, az ellentét molochja hamar megtalálja és lecsap rá, hogy hitehagyottan és szárnyszegetten hulljon alá a posványba ahol örökkévalóságra “megsemmisül” és majd csak az újabb örökkévalóság elmúltával támad fel. Mert feltámadnak, némelyek Örök Életre, míg mások örök kárhozatra.

Vigyázzatok tehát, hogy a lelki váratokat, illetve a lelki életeteket ne holmiféle laza talajra, homokra építsétek, mert itt az utolsó időkben sziklaszilárdnak,  időtállónak kell lennie, mert nagyon hamar összeomlik az az építmény, amelynek nem a krisztusi erényekből készül sem az alapja, sem az oldala. Ilyen esetben még a födém is rádől az emberre, azaz még a szellemtani tudása is összeomlik a léleknek és utána már azt sem tudja az ember, hogy miben és kinek is higgyen, mert eszmék  harca az egész és az ellentétnek az a célja, – többek között különböző eszmeáramlatokkal is-, hogy kihúzza az ember lábai alól a talajt és zavart keltsen a lélekben.

A lelki építmény, vagy vár, gyakorlatilag Isten részére elkülönített hely a lélekben,  melybe az ember bármikor vissza tud vonulni, amikor az ő Istenével szeretne “találkozni”. “Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és zárd be az ajtót…” De nem csak akkor lehet visszavonulni a lelki szentélybe, amikor az ember imádkozni akar, hanem akkor is, amikor az ember kint van a világban és védelemre van szüksége. És főként itt nyer fontos szerepet a jól és pontosan megépített lelki vár, szentély, hogy az ellentét ne tudjon behatolni rajta, mert amennyiben felületesen és hézagosan van megépítve a lelki vár, akkor a réseken, repedéseken és hézagokon símán, játszi könnyedséggel be tud férkőzni az ellentét és belső rombolásokat képes végezni. Tehát a hanyag, a bűnbánatot mellőző lelki élet nem viszi sokkal előbbre az embert, mert amikor feljebb emelkedne a lélek, akkor az ellentét beférkőzik az ember lelki világába és elrabolja a feljebb emelkedéshez szükséges erőket és a lélek visszazuhan a kiindulási ponthoz és kezdheti elölről a lelki munkálkodást.

Ezért hát: “Félelemmel és rettegéssel munkáljátok a ti üdvösségeteket”, vagyis komoly istenfélelemmel, hozzáértéssel, befeléfordulással, bűnbánattal és a bűnök megtagadásával, hogy pontos munkát végezhessetek, mert minden kis rést azonnal megtalál az ellentét, hogy ellehetetlenítse a lelki életeteket, mint az előfeltételét az Istenhez való közeledésnek. Lelki élet nélkül nincs előrehaladás, nincs Istenhez való közeledés sem, mert csakis akkor halad az ember Isten felé, ha tisztul. A tisztulás által emelkedik és növekedik is egyben, mert ugyanis a bukás által, ahogyan távolodott Istentől és veszítette az isteni éltető erőket, ezek következtében zsugorodott és az isteni tulajdonságok is veszítettek erejükből. Tehát a lelki hajlék kiépítése szükséges az előrehaladáshoz, az erények felépítéséhez, minek következtében, ahogy növekszik a lélek, úgy magának a lelki hajléknak is növekednie kell és mind nagyobb mértékben át kell hatnia az ember testét is. Így válhat csak az emberi test a Szentlélek templomává. Amennyiben még az emberi lélek bűnös életet él, akkor a bűnnek a “temploma” a test, mert az ember az ördög oltárán áldozza fel a testét és nem az igazságnak és az áldozatkész szeretetnek az oltárán.  Pedig a bűnös hajlamok és vágyak éppen hogy ezen utóbbinak az oltárán tudnak csak elégni, mert minden egyes szeretetbeli cselekedet bizonyos önmegtagadást kíván a lélektől. És ahogyan égnek el ezek a kárhozatba vivő hajlamok, úgy emelkedik ki a lélek a hajlamokból, veszíti el a kísértéseket és ennek arányában történik gyakorlatilag a bűnbocsánat is. A szeretet gyakorlatokra mondja az Úr: “Amiről lemondotok a földön, a sokszorosát kapjátok odaát.”  

Azért munkálkodunk gyermekem a szellemvilágból, hogy a tiszta ismeret és a lekiismeret révén  megszilárdítsuk a lelketekben a krisztusi igazságokon alapuló talajt, valamint a  III. kijelentésbe vetett hiteteket, mert ez a második dolog már a födéme a szentélyeteknek és ha a födém beázik, megnedvesednek a falak és mégiscsak összeomlik a lelki váratok. Tehát jól vigyázzatok, milyen eszmeiséget engedtek be a lelketekbe, mert csak egy út vezet az üdvösségre, az áldozatkész szeretet útja, amely nemcsak az áldozatokra, hanem a szeretetre is kész, ugyanis az áldozathozatalnak is csak akkor van komoly értéke, ha szeretet az alapja, az oldala és a födéme is.

Az Úr kegyelme legyen veletek, hogy kősziklára építhessétek a ti lelki váratokat, hogy ne tudja áttörni az ellentét , mert a próbák csak növekedni fognak, hogy próbára tegyék az Isten iránti hűségeteket. Aki ezekben a megpróbáltatásokban mindvégig kitart, az üdvözül.  

                                                                                                       Amen

Ada, 2023. 01. 29     

“Aki kősziklára épít…”

Ima

Mindenható Jóságos Teremtő Atyám! Mély alázattal borulok le a te hatalmasságod előtt, hogy mélységes hálámat fejezzem ki minden olyan lehetőségért, amelyet a te megbocsátó kegyelmed tett és tesz lehetővé a bukott szellemek visszatérésére a tiszta állapotokba. Milyen óriási ajándék ,Atyám  az, hogy egy – egy ki nem használt felemelkedési lehetőség után újabb lehetőséget kaphat Tőled  a bűnbánó és javulni vágyó ember. Örök hála és dicsőség övezzen ezért Téged minden egyes újabbnál újabb újjáépülési lehetőségért, merthogy nem kívánod a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. Örök hála Neked minden kegyelemért, melyet a Te szereteted tesz lehetővé számunkra:

Hála neked Úr Jézus, amiért lehoztad számunkra ezt a kegyelmi lehetőséget az Atyától, mint az egyedüli üdvözülési lehetőséget, mert az üdvösségünk a Te kegyelmedbe van lehelyezve.Hála Neked Uram, amiért az örök, a fizikai és a szellemi életnek a legszilárdabb alapjaként jöttél le a  földre, viszonyítva minden más alaphoz! Földi szavakkal ki nem mondható az, hogy ez mekkora értéket jelent minden  földi halandó számára, mert csakis Te vagy a Mennyekbe, az Atyához, vagyis a legmagasabb messiás világokba vezető Út, senki sem mehet az Atyához, csakis Te általad. De ha csak a föld feletti  és  még távolabbi állapotokat nézzük, azokat is Te hozhattad létre és nyithattad meg, mert csak Neked volt rá akkora teremtő erőd és Istentől kapott hatalmad, ugyanis önmagadban hordtad mindazokat az Igazságokat, és erőket amelyeket ezek, és egészen a messiás világokig tartalmaznak.

Te vagy Uram a mi világunknak a kezdete és a vége, ezért lehetsz Te a legszilárdabb alapja is a Létnek, amelyre épül a világmindenség és mi is építhetünk. Lehet az bármilyen üdvösségre vezetőnek látszó út, egyik sem visz el az Atyához, csakis a te utad Uram, mert  a tiéden kívül mindegyik, csak a harmadik szféráig vezet el, de a te utad, azon túl mutat, egészen az Atyáig.

Köszönöm neked Uram, hogy miután visszamentél az Atyához, tíz nap múlva, amikor már a feléd való vágy megnyitotta a missziós szellemeket és befogadóvá váltak, elküldted az Úr színétől a te Szentlelkedet, vagyis a te tiszta erőidet, a messiás erőket a “misszionáriusok” megerősítésére, hogy amikor  Rólad tanúbizonyságot tesznek, gyógyítanak, vagy tanítanak, akkor a te erőidet is adják ezzel együtt, mert az Istenről szóló beszédnek (messiási) ereje van. Tehát a Szentlélek a Te erőd, amelyet az Atya küldött  az emberiség megmentésére, mely mintegy megjelenít Téged, melyben minden egyes, az üdvösségre meghívott emberért munkálkodnak  a missziós szellemek, míg meg nem történik az elragadtatás és be nem zárulnak a mennyek kapui. Köszönet és örök hála Neked Uram ezért a Tőled jött krisztusi élő, megelevenítő ,és mindeneket újjáteremtő erőért, mely hivatva van átformálni a világot a Te képmásodra. Ő nélküle nem lenne üdvösségünk, mert senkinek nem lenne ereje megvívni a harcokat önmagával..Ezek az erők által épülnek tovább a szférák, a fejlődésben lévő világok és juthat el mindenki és minden az Atyához az örökös és soha véget nem érő fejlődési törvények által.

Küldd el Uram a Szentlelket  minden nap  a Rád kiéhezett   és a Téged nélkülöző világnak!

                                                                                                             Amen

Az Úr Jézus nevében köszöntünk benneteket gyermekem!

Amikor az ember építeni szeretne, előbb tervet és költségvetést készít, mielőtt még munkához lát. Akármekkora házat építsen is az ember, mindenképpen dolgoznia, illetve dolgoztatnia kell hozzáértő emberekkel. Az építkezés célja az, hogy az  embernek az épület védelmet  nyújtson az idő viszontagságaival szemben, habár, főként  a mai világban már annyira luxus célokat is kiszolgáló épületek is készülnek, melyek céljukat felülmúlóan az emberi kényelmet is hivatva vannak kiszolgálni.

Amikor az ember épít, a fő dolog, amire figyelnie kell, az az, hogy az alapokat jól, az épület teherbírásának megfelelően készítse el. Hiába minden törekvés egy építkezésnél, lehet az a legszebb luxusvilla is, ha nem megfelelő alapokra épül, nem fogja elbírni a terhelést és az első próbán összeomlik.

Így van ez a lelki élettel és a lelki életben gyermekem! Ahhoz, hogy az embernek védelme lehessen a gonosszal és a világgal szemben, egy komoly lelki várat, azaz lelki építményt kell kiépítenie. Az épület anyagát, pontosabban a téglákat az erényeknek kell képeznie, míg ezeket az alkotó elemeket összekötő anyagot, a habarcsot, a szeretet kell, hogy képezze. Ha nincs szeretet, az alkotóelemek szét fognak hullani elemeire!

Tehát befektetett munka nélkül nincs lelki élet, lelki hajlék, tehát védelem sem. Csakis komoly erőfeszítéssel, befektetett lelki munkával lehet építkezni, védősáncot kiépíteni a lelki élet terén is. De amennyiben az ember nem alapozza meg a lelki életét, akkor az építménye nem birja ki a próbákat, a lelki viharokat és összeomlik, pedig mindent jól tervezett meg az ember,  csak a sziklaszilárd alap hiányzott hozzá. És ez az alap nem lehet más, mint Jézus  Krisztus és az Ő, lelket szabaddátevő, majd a hitre és a szeretetre elvezető igazsága. Ez a kiindulási pont. Építhet az ember bármekkora lelki várat magának, különböző, az Úréhoz hasonló, az üdvösségre elvezetni szándékozó igazságokból, de ha az Isten által megtervezett próbák egy Krisztusra épülő lelki várat igénylő próbákhoz vannak tervezve, akkor az az építmény össze fog omlani, hisz csakis a krisztusi erők azok, amelyeknek leket újjáteremtő hatalmuk van, mert Ő egy a tökéletességre eljutott Messiás szellem, aki egyesült az Atyával. Senki másról ez nem mondható el.

Ha szellemtani szemszögből vizsgáljuk meg Jézusnak eme kijelentését, miszerint csak az a ház marad meg a viharral szemben, amely kősziklára épült, akkor az alapot, mint kősziklát nyugodtan vehetjük az ószövetségi törvényeknek, vagyis a tízparancsolat betartását, a lelki élet fundamentumának, amelyre kell épülnie az újszövetségnek, mint az erények gyakorlásának, melyek az épület tégláit, vagyis alkotó elemeit képezik. Tehát a lelki várnak az erények  gyakorlásából kell felépülnie, melyet a szeretetnek kell összetartania. Amennyiben mindez kifejlődött a földi ember lelkében, az építmény födéme viszont a szellemtan, vagyis a harmadik kijelentés. Tehát akkor tökéletes a lelki élet, ha az Ószövetségen, vagyis az első kijelentésen alapszik, továbbá az Újszövetség, vagyis a második kijelentés képezi  a falakat és a harmadik a födémet, vagyis ha a lelki élet a harmadik kijelentésben  csúcsosodik ki, és nyer kifejezési lehetőséget a Szentlélek ereje és megvilágosító hatása által.

Mivel azonban Jézus tökéletesen betöltötte az ok-okozati törvényt és ezzel kiemelte a világot  az ószövetségi törvényből, ezért  mint egy elnyűtt ruhadarabot  eldobott, ezért Jézus Krisztus kell, hogy legyen ezután a lelki élet fundamentuma, miután betöltötte az ember az alaptörvényeket. Tehát a lelki vár, illetve a lelki szentély alapját a krisztusi igazságok kell hogy képezzék. Erre az alapra kell felépülnie az egész lelki életnek ahhoz, hogy az emberben kiteljesedési lehetőséget nyerjen az üdvösségre való eljutás. Itt az utolsó időkben ennek a lelki várnak a födéme immár a kendőzetlen szellemtan kell, hogy legyen, Névtelen Szellemmel az élen, mert ezekben az igazságokban van meghívva a mai ember az üdvösségre.

A másik megközelítése a dolgoknak, amikor: “Aki homokra épít”, ő a lelki várát ingoványos és bizonytalan talajra építi. Ez  az ember is ugyanannyit és ugyanolyan precizitással dolgozik a lelki hajlék kiépítésén, sőt sok esetben ugyanazokat az eredményeket éri is el, csak amikor megpróbáltatik eme lelki építmény, akkor az első vihar szele alkalmával minden összeomlik és az embert maguk alá temetik az építmény romjai, minek következtében  csak egy bizonyos idő elteltével, amikor már valamennyire is kilát a romok alól,kezdheti elölről az építkezést, vagyis újjáépíteni a lelkivilágát, több tapasztalattal, de talán kevesebb isteni erővel, mert az előző bukása megrabolta a lelkivilágát. Sajnos ez alkalommal hiábavaló volt minden eddigi munkája, mert megalapozatlan volt az eddigi építkezése. Tehát mindig a próbák mutatják meg a lélek felkészültségét, azaz a lelki építkezés minőségét. Ugyanis próbák megélésére vagytok a földre küldve és kinek mennyire megalapozott a lelki élete, annak mértéke szerint képes felülemelkedni a próbák fölé, ugyanis Isten senkire sem enged nagyobb próbákat, mint amekkorákat elbír. A próbák és a próbák okozta szenvedéses állapotok nem büntetés, vagy visszafizetés gyanánt adatnak, hanem azért, hogy az ember megláthassa mindannak a valós voltát, amire a hajlamai indíttatása után vágyódik, vagy cselekszik.  Tehát, ha összeomlik a lélek építménye, az kizárólag az építkező hibájából történik. A próbák mutatják meg, nem csak az alapnak, hanem magának az egész épületnek minőségét és teherbírását, vagyis azt hogy mennyire precízen, vagy éppen hiányosan vannak megépítve a falak, vagy éppenséggel a födém, mert az is nagyon fontos, hogy a tetőzet kibírja a viharokat, a durvábbnál durvább megjelenési formát öltött csapadékot. A födém vagy tetőszerkezet a fentiekben elmondottak alapján a III. kijelentés, amely nagyon fontos, hogy mennyire viharálló, mert úgy a más, az eredetihez hasonló kijelentésekkel szemben védelmet kell, hogy nyújtson. Ugyanis itt az utolsó idők kezdetén, bizony, hogy sok oldalról meg lesz próbálva a lélek, így az isteni igazságokhoz való hűsége is, ugyanis csak egyetlen egy út vezet el az üdvösségre, az az Igazság, amelyet az Úr Jézus alapított és amelyre, mint lelki épületre elküldte a felépülendő födémet az “Igazságnak szellemét”, amelyet az Ő vezetése alatt ugyan, de magatoknak kell felépítenetek a lelki váratokra, mely födémnek, mint a leki vár, lelki élet csúcsának kell lennie. De amennyiben nem jézusiak a a falai az épületetnek, azaz nem a krisztusi erények képezik az épület alkotóelemeit, és ha nincs, vagy legalábbis nem kellő minőségű a  kötőanyag, abban az esetben nem fogja elbírni a födémet az építmény és az első próbánál össze fog omlani az épület. Tehát, amennyiben nem a krisztusi erények képezik az épület falait és nincs szeretet, amely a többi erényt összefogja, akkor a födém labilis alapokon nyugszik, vagy éppen hát nem nyugszik, hanem meginog, labilissá válik és össze is omolhat. Ezért hát minden egyes téglát, illetve alkotó elemet gondos odafigyeléssel kell odahelyezni a sorba  és figyelmesen kenni meg az alkotóelem alapját szeretettel, amelyhez mintegy oda kell, hogy tapadjon a soron lévő “tégladarab”. Minden egyes sor, a következő sornak az alapját képezi, és minden egyes felső sor az alatta lévő sornak az eredménye, amennyiben pontos munkát végez az “építő”. A két sor között helyezkedik el a kötőanyag, mely összeköti a sorokat és sziklaszilárddá teszi gyakorlatilag az építményt. Tehát ha úgy a sorokat, mint az egymás mellett lévő építőelemeket nem köti össze és ezáltal nem teszi eggyé, az egész épület csak egymásra hányt tégladarabokból fog állni, mely az első szél hatására romokban fog heverni. Tehát átvitt értelemben mindent, amiből egy lelki vár fel tud épülni, csakis a szeretet tud eggyé olvasztani és megszilárdítani, hogy ellen tudjon állni a viharok okozta megpróbáltatásoknak. Vagyis hiába minden más erény, akár még a szellemtani tudás is, ha nincs az emberben szeretet, kívül marad az Isten Országán, mert az utolsó időkben már csak nagy megpróbáltatások közepette tud Oda bejutni a lélek. Ebben az esetben is érvényt nyer az, hogy: “Ismerhetem az összes titkokat, de ha szeretet nincs bennem mit sem érek.”

Aki kősziklára épít, az gyakorlatilag a krisztusi erényekre és azok mindeneket eggyétevő szeretetére épít és ha nem így tesz, akkor mit sem ér az építkezése, hisz a folyton növekvő megpróbáltatások tüzében összeomlik az épülete és védelem nélkül marad. Akinek meg viszont nem lesz védelme, az ellentét molochja hamar megtalálja és lecsap rá, hogy hitehagyottan és szárnyszegetten hulljon alá a posványba ahol örökkévalóságra “megsemmisül” és majd csak az újabb örökkévalóság elmúltával támad fel. Mert feltámadnak, némelyek Örök Életre, míg mások örök kárhozatra.

Vigyázzatok tehát, hogy a lelki váratokat, illetve a lelki életeteket ne holmiféle laza talajra, homokra építsétek, mert itt az utolsó időkben sziklaszilárdnak,  időtállónak kell lennie, mert nagyon hamar összeomlik az az építmény, amelynek nem a krisztusi erényekből készül sem az alapja, sem az oldala. Ilyen esetben még a födém is rádől az emberre, azaz még a szellemtani tudása is összeomlik a léleknek és utána már azt sem tudja az ember, hogy miben és kinek is higgyen, mert eszmék  harca az egész és az ellentétnek az a célja, – többek között különböző eszmeáramlatokkal is-, hogy kihúzza az ember lábai alól a talajt és zavart keltsen a lélekben.

A lelki építmény, vagy vár, gyakorlatilag Isten részére elkülönített hely a lélekben,  melybe az ember bármikor vissza tud vonulni, amikor az ő Istenével szeretne “találkozni”. “Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és zárd be az ajtót…” De nem csak akkor lehet visszavonulni a lelki szentélybe, amikor az ember imádkozni akar, hanem akkor is, amikor az ember kint van a világban és védelemre van szüksége. És főként itt nyer fontos szerepet a jól és pontosan megépített lelki vár, szentély, hogy az ellentét ne tudjon behatolni rajta, mert amennyiben felületesen és hézagosan van megépítve a lelki vár, akkor a réseken, repedéseken és hézagokon símán, játszi könnyedséggel be tud férkőzni az ellentét és belső rombolásokat képes végezni. Tehát a hanyag, a bűnbánatot mellőző lelki élet nem viszi sokkal előbbre az embert, mert amikor feljebb emelkedne a lélek, akkor az ellentét beférkőzik az ember lelki világába és elrabolja a feljebb emelkedéshez szükséges erőket és a lélek visszazuhan a kiindulási ponthoz és kezdheti elölről a lelki munkálkodást.

Ezért hát: “Félelemmel és rettegéssel munkáljátok a ti üdvösségeteket”, vagyis komoly istenfélelemmel, hozzáértéssel, befeléfordulással, bűnbánattal és a bűnök megtagadásával, hogy pontos munkát végezhessetek, mert minden kis rést azonnal megtalál az ellentét, hogy ellehetetlenítse a lelki életeteket, mint az előfeltételét az Istenhez való közeledésnek. Lelki élet nélkül nincs előrehaladás, nincs Istenhez való közeledés sem, mert csakis akkor halad az ember Isten felé, ha tisztul. A tisztulás által emelkedik és növekedik is egyben, mert ugyanis a bukás által, ahogyan távolodott Istentől és veszítette az isteni éltető erőket, ezek következtében zsugorodott és az isteni tulajdonságok is veszítettek erejükből. Tehát a lelki hajlék kiépítése szükséges az előrehaladáshoz, az erények felépítéséhez, minek következtében, ahogy növekszik a lélek, úgy magának a lelki hajléknak is növekednie kell és mind nagyobb mértékben át kell hatnia az ember testét is. Így válhat csak az emberi test a Szentlélek templomává. Amennyiben még az emberi lélek bűnös életet él, akkor a bűnnek a “temploma” a test, mert az ember az ördög oltárán áldozza fel a testét és nem az igazságnak és az áldozatkész szeretetnek az oltárán.  Pedig a bűnös hajlamok és vágyak éppen hogy ezen utóbbinak az oltárán tudnak csak elégni, mert minden egyes szeretetbeli cselekedet bizonyos önmegtagadást kíván a lélektől. És ahogyan égnek el ezek a kárhozatba vivő hajlamok, úgy emelkedik ki a lélek a hajlamokból, veszíti el a kísértéseket és ennek arányában történik gyakorlatilag a bűnbocsánat is. A szeretet gyakorlatokra mondja az Úr: “Amiről lemondotok a földön, a sokszorosát kapjátok odaát.”  

Azért munkálkodunk gyermekem a szellemvilágból, hogy a tiszta ismeret és a lekiismeret révén  megszilárdítsuk a lelketekben a krisztusi igazságokon alapuló talajt, valamint a  III. kijelentésbe vetett hiteteket, mert ez a második dolog már a födéme a szentélyeteknek és ha a födém beázik, megnedvesednek a falak és mégiscsak összeomlik a lelki váratok. Tehát jól vigyázzatok, milyen eszmeiséget engedtek be a lelketekbe, mert csak egy út vezet az üdvösségre, az áldozatkész szeretet útja, amely nemcsak az áldozatokra, hanem a szeretetre is kész, ugyanis az áldozathozatalnak is csak akkor van komoly értéke, ha szeretet az alapja, az oldala és a födéme is.

Az Úr kegyelme legyen veletek, hogy kősziklára építhessétek a ti lelki váratokat, hogy ne tudja áttörni az ellentét , mert a próbák csak növekedni fognak, hogy próbára tegyék az Isten iránti hűségeteket. Aki ezekben a megpróbáltatásokban mindvégig kitart, az üdvözül.  

                                                                                                       Amen

Ada, 2023. 01. 29     

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük