Nagyböjt II. vasárnapja

Ima

Mindenható, jóságos Atyám, Aki a te Szent Fiadon keresztül mindenkit, -akinek a neve be vagyon írva az Élet Könyvébe-  meghívtál az üdvösségre, kérlek bocsásd meg bűneiket, mert csakis a Te általad történő feloldozás szabadíthat meg bárkit is ama lelki terhektől, amelyeket a bukás során maguknak kitermeltek  gyermekeid. A Szentlelked által, amelyet elküldtél az emberiség megmentésére, adj a szívükbe igazi bűn-felismerést és bűnbánatot, hogy felismervén  hajlamaikat, átdolgozhassák azokat erényekké,mert csakis ezáltal tudnak közeledni a Te Országod felé, ahol már várja őket az Úr által előre elkészített helyük,  valamint, hogy az erényeket egyesítve, egyetemes szeretetté alakíthassák át  azokat a különböző élethelyzetekben, amelyeket ezeknek a céloknak a megvalósítására rendelsz el a számukra.

 Köszönöm Atyám, hogy a Te Szent Fiadban, ami Urunkban lehajoltál hozzánk, hisz annyira messze estünk Tőled,az Igaz Istentől, hogy kikutathatatlanná, felismerhetetlenné és kiismerhetetlenné váltál a számunkra, de Szent Fiad által megismerhettünk Téged és a Te Országodat: “Már mióta vagyok veletek Filep és nem láttad  az Atyát? Az Atya és én egy vagyunk. Aki engem lát, az látja az Atyát is.”  

Kérlek Atyám, a Te Szent Fiad érdemeire, kínszenvedésének eredményeire, hogy a választottak kedvéért, rövidítsd meg ama napokat, mert még mindig van lehetőség a nagyon nehéz időszaknak a megkönnyítésére és megrövidítésére, hisz Te felette állsz minden törvénynek. A Te kezedbe futnak össze a szálak és úgy rendezed azokat, ahogyan az nekünk a legmegfelelőbb. Kérlek, hogy ne az igazságosság, hanem az irgalmasság szerint ítélj, hisz Te magad vagy az irgalmas szeretet. Add kérlek földi testvéreimnek, hogy belátván szeretetlenségüket, ők maguk is az irgalmas szeretetre tudjanak törekedni, amely által ők maguk is bele tudják dolgozni magukat ebbe az igazságba és ezáltal ők is irgalmasságot nyernek. Ugyanis Te a te Szent Fiadon keresztül boldogoknak nevezed az irgalmasokat.

Örök hála és köszönet illet Téged Uram, amiért az Örök Lét birodalmából, mint Örök Ige leszálltál erre az ellentétek világától és törekvéseitől átszőtt világba, hogy a világ színpadán, az Örök, áldozatkész Szeretet oltárán, a Golgotán, oly sok évszázadon keresztül, előkép gyanánt leölt bárány után, Te feláldoztad magad, mint Örök áldozati bárány, a világ bűneinek feloldásáért. Örök dicsőség övezze Lényedet, amiért nem elítélni, hanem megmenteni jöttél a világot, amiért nem kötöztél és nem ítéltél, hanem oldoztál és felmentetted minden kötelékét azoknak, akik hozzád fordultak segítségért, amiért elvetetted a Szeretetnek, mint az örök üdvösségnek magvát, ebben az önzéstől, gőgtől, paráznaságtól és hitetlenségtől megszállott világban. Téged illet minden dicsőség, mert hogy a halálból Életre keltettél emberlelkeket, ugyanis már csak a puszta megjelenéseddel is mindenfelé csakis áldást és Életet sugároztál széjjel a halál birodalmában. Nélküled, a te felbecsülhetetlen áldozatod nélkül nem lenne üdvösségünk, ó Te hatalmas Istenség, Forrása és Ura  az Életnek és Ura a halálnak, a halál birodalmának, Aki mindenedet odaadtad a mindeneket nélkülöző szegény lelkeknek, hogy feltámadhassanak  a halálból az Életre és Életük legyen Tebenned.

Köszönöm Uram Neked, mint Áldozati Báránynak, ahogyan halálod után az Atya Jobbjára kerültél, úgy az ítélet napján, amikor szétválasztatnak a juhok a kecskéktől, a jobbodra állítod  a Téged követő bárányokat, juhokat, mondván: “…mert éhes voltam és ennem adtatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és meglátogattatok…” 

Kérlek Jézusom, add meg azt, hogy mindazoknak, akiknek a neve be vagyon írva az Életnek Könyvébe, azok közül egy se vesszen el, hanem mindegyikük  a Szentlelked által  ejuthassanak a Te jobbodra. 

Áldalak és magasztallak Uram, amiért földi léted alatt széthintetted az isteni lényeget, Igét, az Ige magvát , melyet mindenkinek ki kell csíráztatnia, szárba szökkentenie, hogy termést hozzon és csak azután arattál és aratsz talán mind a mai napig.Habár most már csak az elhullatott, a kévékből kihullott, de érett kalászok begyűjtése folyik még egy rövid ideig. Köszönöm Neked Uram,, hogy előbb adtál magadból sokat, nagyon sokat, amelyet megszaporíthatnak gyermekeid, hogy ezáltal eljuthassanak az Isten Országába, a Te Országodba, ahol Te élsz és uralkodol mindörökké.

Drága Szent Szűz, Te a világon a leghatalmasabb fájdalmakat szívedben hordó Anya, Aki az áldozatkész szeretet és az anyai szerető szíved szálán teljes lényeddel egyesülni voltál képes Szent Fiaddal az ő fájdalmai idején, Te, Aki ugyanazokat a fájdalmakat élted át mint Ő, Aki Társmegváltó lettél, aki a kereszt tövében élted át azt, amit Fiad a kereszten, kérlek könyörögj értünk és továbbítsd a  kegyelem trónusához a mi bűnbocsánatért esdeklő könyörgésünket, ugyanis csak Benned van akkora alázat, hogy imád fel tud jutni az Úr asztalához. Ha Te nem lennél, nem lenne Aki továbbítaná a mi sóhajunkat, esdeklő könyörgésünket  a kegyelem trónusa felé. Nélküled nem lenne lehetőségünk egy állandó kapcsolatteremtésre a mennyei világokkal. Kérlek ó fájdalmas anya, hogy társítsd  a  mi gyenge és önző imáinkhoz a te imádat, töltsd meg azokat a te hatalmas erőddel, hogy célba érhessenek addig amíg nem késő. Igaz, Isten mindent tud, azt is tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, ezért segíts azt is elfogadni, ha a mi akaratunk és elképzelésünk  nem egyezik az isteni elgondolással. Uganis Te ebben élen jártál, mert mindent, minden fájdalmat és szenvedést elfogadva hálát adtál a mennyei Atyának.

Köszönöm Istennek, amiért elfogadta a Te földi missziódat és felemelt a messiások világának előcsarnokába, gyakorlatilag a messiások világába, -amire Te soha nem érezted magad méltónak- és ezáltal tud eljutni az imád az Úr Jézushoz.

Kérlek égi Édesanyánk, hogy ne szűnj meg értünk, bűnös gyermekedért közbenjárni a Te Szent Fiadnál.

Köszönöm Atyám, hogy nem ”szentekből”, hanem a bűneik súlya alatt összetört, megalázott, de megszabadult és kigyógyult gyermekeidből akarod felépíteni a te Országodat

                                                                                                          Amen

*

Drága gyermekem! Elmúlt több mint egy hét a szent negyven napból, amelyet én azért nevezek szentnek, mert maga az Úr szentelte azt meg azzal, hogy a küldetése megkezdése előtt, Ő maga is negyven napra elvonult a pusztába, hogy imával és egy igen komoly önmegtagadással valamennyire is visszaszedje azokat az erőket, amelyeket le kellett vetnie ahhoz, hogy a földön testet tudjon ölteni. Gyakorlatilag annyira elmerült az imában, vagyis az ima által az Atyában, hogy szinte visszament az Atyához a messiás világokba egy-egy ilyen alkalomkor. Tehát ha valaki is kereste volna, nem találta volna Őt meg sehol. Ez a  legtökéletesebb imaforma, ahogyan Ő imádkozott és ezt az imaformát gyakorlatilag  itt hagyta  a földön. Amikor arra kérték az apostolok, hagy tanítsa meg őket imádkozni úgy, ahogyan Ő imádkozik, akkor csak az ima vázát adhatta meg nekik, mert tudta azt, hogy úgy elmerülni az Atyában, hogy még a teste is dematerializálódjon, nem tud senki, csak egyes egyedül Ő.  De nem csak ez az egy alkalommal imádkozott Ő így, hanem minden egyes alkalommal, amikor “visszavonult a hegyre imádkozni”. Ezért a ti böjti időszakotok áldott és megszentelt az Úr részéről, -mint minden, amit Ő értetek és miattatok tett,  így a médiumitás különböző formái is: az írás, amikor a házasságtörő asszony vétkeit és a felmentő ítéletet írta, valamint a szónoklás, mint médiumitás pl: a hegyi beszéd,  a szellemidézés: Mózes és Illés szellemének meghívása, a gyógyítás: szemek megnyitása, lebénult kezek, lábak stb gyógyítása, vízen való járás, tisztánlátás, tiszta tudás stb- minek következtében “nagyobb lehetőségetek van” az Istenhez történő felemelkedésre. Ez nem azt jelenti, hogy máskor kisebb az esély, hanem Isten részéről, ezen az Úr által megszentelt csatornán intenzívebb kegyelmi kiáradások történnek a bűnös hajlamok felismerésére és levetkőzésére. Tehát tanácsos ezt az időszakot mind nagyobb mértékben kihasználni, azaz többet és hosszabban elvonulni a “belső szobátokba”, kívül hagyni a világot, a világ zajongását és Istenre figyelni,  megtartani amit közvetve mond, mert minden egyes elmulasztott idő és ki nem használt alkalom ebből az időszakból hiányozni fog a lelki életetekből, minek következtében hézagos,  hiányos lesz a lelki váratok. Ha az embernek élő  hite és kapcsolata van Istennel, akkor a benső szobában történő visszavonulás alkalmával megvilágosodnak mindazok a tényezők, amelyek gátat képeznek az Isten felé vezető úton. Amennyiben nem törekszik az emberi lélek ezeket a felismert gátakat lerombolni, (“a hegyeket hordjátok szét”) akkor az isteni Életnek a lélekbe történő beáramlása akadályokba ütközik és megnehezíti a továbbhaladást, pedig az utolsó testetöltése, ezáltal  utolsó esélye  van az embernek a javulásra, vagyis az Isten Országába történő eljutásra. Mindinkább mélyülő, mind élőbb és élőbb kapcsolatra van szükség az előrehaladáshoz, a bűnök felismeréséhez, mert ahogyan közeledik az ember Isten felé, úgy szűkül a korlátoknak az alsó fele és tágul az Isten felüli része.”Mert keskeny és rögös az Út, amely az Életre vezet és széles az az út, amely a romlásba visz.” Vagyis ami egy bizonyos alacsonyabb szinten még a fejlődést  valamennyire is előrevivő elemként volt elfogadott az ember életében, úgy feljebb azok már gátként szerepelnek a fejlődés folyamán. Nem beszélve arról, hogy bizonyos szintig Isten olyan imákat is meghallgat és teljesít, amelyeknek a megvalósulása gátat jelent a fejlődésre nézve és le kell vetkőzni, bármennyire is kedves dologról legyen szó, amelyet kizárólag azért adott meg Isten, hogy gyermekének erősödjön az  Atyjába, vagyis az imameghallgatásba vetett hite.De ha az embernek valamennyire is van némi élő  hite, akkor a vezettetés által felismeri mi az alacsonyabb, mint levetkőzendő és mi a magasabb, mint követendő Igazság, de amennyiben  az ember mereven ragaszkodik a saját igazságához (mint sokan mereven ragaszkodnak a Szent Iratokban lefektetett igazságokhoz), gyakorlatilag az önmaga fejlődését akadályozza meg vele. Mindennek elkerülése érdekében küldte el az Úr az Igazságnak Szellemét (szellemeit), mint a Szentlélek munkásait, Aki, ill. Akik elvezetik az embert a (földön megjeleníthető) teljes Igazságra, amely elegendő ahhoz, hogy az emberi lélek eljuthasson az Isten Országát, illetve annak előcsarnokát képező megújult világba. Ugyanis itt az utolsó idők kezdetén az a cél, hogy a kévékből kihullott, elszórt kalászok begyűjtethessenek a mennyei Csűrökbe, ama szellemáradat révén, melynek ti is a munkásai vagytok gyermekem. De amennyiben nem  engedelmeskedtek a szellemáradat vezetésének és nem kapcsolódtok bele abba a szellemi egységbe, amely értetek és rajtatok keresztül másokért is munkálkodik, nem fogtok előre haladni a fejlődés útján és nem fogtok tudni az Úr jobbjára kerülni.   Ezáltal kívül maradtok  a megmentettek táborán. A szellemáradat  nem csak tanítást, hanem, főként egységet és szeretetet áraszt szét az emberek, a megmentendők között, mely isteni tulajdonságokat magas tiszta fluidok formájában  tudja asszimilálni az ember. 

 Folytonos inkarnációk sorozata az egész földi  lét, de főként a várakozások időszaka az ősbukás révén keletkezett  alsóbbrendű énnek, az alacsonyabb rendű természetnek a tisztítására és felszámolására adatik, amely a tisztulás révén emelkedik, ez az alsóbbrendű természet, amennyiben nem követ el az ember újabbnál újabb bűnöket, melyek visszarántják az emberi lelket az elkövetett bűnök szintjére. Akkor fog az emberi lélek feljutni az ősállapotba, ha az alsóbbrendű természete felfejlődik a felsőbbrendűhöz és gyakorlatilag ezzel meg is szűnik. Mivel a test is az ősbukásnak, ennek az alsóbbrendű énnek a megnyilvánulási formája, ezért a testet, a testen keresztül megnyilvánuló alsóbbrendű természetet kell megtagadni ahhoz, hogy a lélekkel együtt tisztuljon, ritkuljon és nemesüljön, vagyis, hogy a mindinkább tisztuló érzések, gondolatok és cselekedetek révén ne a bűnöknek az otthona, búvóhelye, hanem a Szentlélek temploma lehessen, még akkor is, ha az önmegtagadás fáj a testnek és az alsóbbrendű énnek egyaránt! De mivel ezt a fentebb említett fejlődési szintet lehetetlen egyből, egy élet alatt elérni, Isten ezért a fejlődést korszakokra, turnusokra osztotta fel, de minden fejlődési korszak ideje alatt és a végén  végső  kiválogatódás történik, amire most nektek mint elhullatott kalászoknak nagyon fel kell készülnötök, hogy amikor eljön számotokra a korszakváltás alkalmával az Úr Jézussal történő találkozás, akkorra meg tudjatok annyira tisztulni, amennyire azt megköveteli a következő fejlődési szint, ill. állomás. 

Ezekben a tisztulási folyamatokban van mindenkinek elengedhetetlenül szüksége a fentebb említett belső szobába naponként történő bevonulásra, hogy az emberi lélek az isteni fénynél felismerhesse az akkor aktuális kiküszöbölni valókat, a fentebb említett vezettetés révén. Az emberi léleknek a legnagyobb ellensége a saját maga által kitermelt negatívja, mert ami negatívat kitermel az ember,annak szellemi produktumai kisugárzódnak a világba, abba a szférába, ahova az a bűn tartozik és onnan már  a kitermelt mennyiségnek a sokszorosa tér vissza.Tehát az embernek a legnagyobb ellensége a bűneinek következménye, amely ellen folyamatosan harcot kell vívnia és amelyet le kell győznie ahhoz, hogy tovább tudjon haladni, mert amennyiben nem tud győzni, akkor ismét a bűnös hajlam legyőzi az embert és a bűnök hatványozódása nem áll meg és a következő nekifutásnál már sokkal nagyobb erőre lesz szüksége a győzelemhez. De ha a kicsi felett sem tudott győzni az ember, akkor hogyan fog annak a sokszorosa felett?  Pedig ha az ember nem tisztul meg az isteni elvárásoknak megfelelően, vagyis ha nem tud oly mértékű bűnbánatot tartani, hogy eljusson a bűnbocsánatra, akkor a fel nem oldozott dolgok visszarántják az emberi lelket arra a szintre, amelyen a feloldozás hiánya van. 

Mivel minden a szereteten alapszik és minden bűn a szeretet hiányára vezethető vissza, ezért a fő szempont mindig a szeretet mértékének a megvizsgálása kell, hogy legyen, hiszen ez az a tantárgy, amelyet  kétezer évvel ezelőtt elvetett az Úr Jézus, mint magot és ez képezi a vizsga anyagot is az utolsó ítélet napján, amikor az Úr jobb és bal oldalon álló csoportra fogja osztani az emberlelkeket. Mert mi is a szeretet? Bizonyára  kérdezed gyermekem. Szerintem az a szeretet, amikor  olyan valakit tudsz szeretni, aki téged nem szeret, esetleg haragszik, netalán gyűlöl, ellenségesen viselkedik stb. “Szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok értük” Az ettől alacsonyabb szinten lévő szeretet, már farizeusi szintre süllyeszti az embert az Úr szavai szerint is. “…Mert könnyű azokat szeretni, akik titeket szeretnek.” Ugyanis az igazi szeretet folyton csak ad, mert van miből adnia. Minden olyan szeretet, amely nem tud magából adni, csak egyfajta színjáték, színészkedés. Aki azt színleli, hogy szeret, de viszont folyton csak elvár, aki kiszolgáltatja magát az nem szeret, hanem egy felszínesen fellángoló érzelgőség hatása alatt áll, inkább önzőnek mondható szeretet az ilyen. “Aki közöttetek első akar lenni, az legyen a többinek a szolgája.” Azt is mondja az Úr: “Aki engem szeret, megtartja parancsaimat.” Az Ő parancsa viszont, -ha a jobb felől állókhoz intézett szavait vesszük figyelembe,- főként a szeretet gyakorlásában kell hogy megvalósuljon.

Gyermekem, az igazi szeretetnek, főként olyan személyek iránt történő szellemi stb megsegítésében kell  kifejezést nyernie, akik nem szeretnek benneteket. Azáltal, hogy szeretettel viseltettek irányukba és magatokra veszitek az ő lelki világukat, segíteni tudtok a fejlődésükben. Ha szeretetből magatokra vállaljátok a szellemi és egyéb állapotukat, amelyeket ha  átemésztetek és szeretettel sugározzátok vissza rájuk, elősegítitek a tisztulásukat és ezáltal a tisztánlátásukat.  Ez igazából a szeretet, mert  gyakorlatilag ez a megváltás misztériuma. Tehát az a szeretet, amikor valaki áldozatot tud hozni mások megváltásáért. De ahhoz, hogy ez működni tudjon, az embernek meg kell tisztulnia a gőgből és szeretetforrássá kell tudni válnia, hogy a fentebb említett szellemáradat szeretete keresztül tudjon folyni és embereket legyen képes megmenteni az örök kárhozattól.  

Drága gyermekem, az Úr leszállt a legmagasabb állapotokból a legsüllyedtebb világra, a földre, hogy magára vállalja az emberiség bűneit. Az Úrnak bele kellett pusztulnia az emberiség aljas gaztetteinek, bűnös hajlamai következményeinek  szellemi halált előidéző hatásaiba, hogy kiemelhesse  az emberiséget a szellemi zsibbadtságból és kábultságból, amelyet az ősbukás idézett elő. Hatalmas szellemi, lelki és fizikai terheket vett magára az Úr,  gyakorlatilag a világ összes bűnét, ahhoz, hogy kiemelje a világot szellemi merevségéből, életre keltse és kiemelje az ősbukás alkotta halál, a kárhozat törvényéből. Halálával legyőzte a halált és mert a halálnak egyetlen részecskéje sem volt található szellemében, ezért fel is támadt a halálból, minek következtében néktek is lehetőségetek van feltámadni a saját halálos állapototokból, de ehhez nektek is “meg kell halnotok”, “bele kell pusztulnotok” a küzdelembe, vagyis a bűn testének meg kell halnia ahhoz, hogy feltámadhasson a szellemtest, az Isten gyermeke, mert a “bűn zsoldja a halál”. A Bűn testének el kell égnie a szeretetnek az oltárán ahhoz, hogy megszűnjön a test és a benne lappangó bűnök uralkodó hatalom lenni az életetek, az életeitek, vagyis a fejlődésetek  folyamán. De miért is kell a testet megtagadni, bizonyára kérdezed gyermekem. Azért, mert -Pál apostol szavai szerint is- a test és a vér nem vehetik Isten Országának örökségét. Tehát téves minden olyan felfogás, miszerint akár Mária, akár az Úr, mindannak ellenére, hogy bűnnélküliek voltak, testestől mentek fel a Mennyek Országába. Amikor az Úrnak a kiszenvedett és agyongyötört testét meglátták az apostolok, még a feltámadás igéretébe vetett hitüket is elveszítették attól a látványtól, amely  Jézus temetésekor eléjük tárult. De az isteni ígéret nem azért isteni, hogy ne valósuljon meg, főként abban az esetben, amikor valaki pontosan betölti Isten akaratát. Így volt ez Jézus esetében is. A  feltámadási folyamat  alkalmával, amikor az Úr Szelleme költözött vissza a testbe, akkor gyakorlatilag teremtette újjá a halálra marcangolt és megtöretett testet. Szelleme, mint a halál felett aratott győztesként formálta át saját képmására és hasonlatosságára úm. a testet amely már anyagát és külalakját tekintve sem hasonlított az eredetihez, mert, hatalmas erők birtokában teremtette újjá a holt testet. A testet takaró lepel megmozdult, majd a kezek kezdtek életre kelni és lassan az egész testet áthatotta a folyton erősödő isteni fény, minek hatására egyszer csak felállt és diadal-zászlóval a kezében, szinte mint egy szellem,  a halál felett aratott győztesként, miután az angyalok elhengerítették a sírról akövet,  kiemelkedett a hideg és merev kőtömegből a megdicsőült Megváltó, megnyitván ezzel az utat és a lehetőséget számotokra is gyermekem a feltámadásra, vagyis  a földről a Mennybe történő eljutásra. (Az angyaloknak az a feladatuk, hogy az emberi szívekről elhengerítsék a súyos kőtömböket, hoyz a halott, de feltámadt Megváltó ki tudjon emelkedni az kővé lett emberi szívekből.)

Jézus teste ezután mindig ragyogott, ha megjelent bárkinek is az Őt követők közül. Testét gyakorlatilag már itt a földön szétsugározta és csak akkor vonzotta össze az isteni anyag-részecskéket, amikor valakinek is láthatóvá akarta magát tenni. Jézust a feltámadás után ellenségei nem láthatták  már többé, csak azok, akik hittek benne. Ritkán jelent meg, de akkor óriási erőket mozgatott meg fizikai síkon is, amelyeket hatalmasnak éltek meg a szemtanúk, akik látták megjelenését. Ott ahol megjelent az Úr az  elszáradt virágok újból életre keltek és ontották illatukat, a  madarak különösen csiviteltek, az állatok hatalmasakat szökdécseltek stb. Amikor valaki felé közeledett, a lába már nem érte a földet, hanem a föld felett suhant végig úgy, mint aki uralja az időt teret és az anyagot. 

Adja Isten, gyermekem, hogy minél nagyobb mértékben fel tudjatok készülni a feltámadás ünnepére, hogy amikor elérkezik a ti feltámadásotok, a bűneitekből történő teljes szabadulás, akkor ne legyen minek visszarántani benneteket,  hanem eljuthassatok az Örök Életre!

                                                                                                                 Amen 

Ada, 2023. 03. 05.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük