Pünkösdi utóhang

Ima

Mindenható, bennünket is teremtő, a világot fejlődésében irányító hatalom, Aki a szeretet hatalmával éltetsz és a bukott világokat mind nagyobb mértékben visszaszerző hatalmas Isten! 

Nincsenek földi szavak mindannak az örömnek és boldogságnak kifejezésére, amelyet egy teremtett lényben a szeretetednek egyetlen egy cseppje is ki tud váltani, ha élő hittel és  teljes nyitottsággal meg tud állni Előtted és be tudja fogadni azt.

Minden egyes ilyen szeretet csepp, amely nem más, mint a te Szentlelkednek az egyik megnyilvánulási formája, új életet, életformákat tud teremteni, valamint helyre tudja állítani, újjá tudja teremteni mindazt, ami veszendőbe ment. Milyen óriási a Te Hatalmad ó Atyám, mindenható Istenem, az emberi szavakkal  ki nem fejezhető, mert fizikai szemekkel nem látható, csak a változásokban észlelhető, amikor valaki elfogadja és Általa új emberré lészen. Tehát főként  hatásaiban észlelhető és tapasztalható a Te Szentlelkednek a munkája, Ó Atyám, mert még nincsenek kellőképpen kifejlődve a lelki szemeink a látásra és a füleink a Te hangodnak a meghallására. 

Köszönöm Atyám tehát a Szentlelkedet, amelyet már a bukás alkalmával szétküldtél és munkába szólítottál, hogy hatásaival állítsa meg és folyamatosan formálja vissza az eredeti állapotára a bukásban lévő világokat. A Szentlélek munkája tehát nem csak erre a bukott világotokra szorítkozik, hanem erejével és világosságával át meg átszövi a világmindenséget. És ez egy olyan hatalmas tevékenység, amit nem lehet átlátni, csak hittel befogadni és elfogadni, hogy hitünkkel közelebb tudjuk vonzani és a mindeneket átalakító hatása alá kerülhessünk.

Drága megváltó Jézusom, minden érzésmegmozdulásommal Feléd közeledve sugárzok hálát Neked, mert olyan feladatra vállalkoztál, amelyet Rajtad kívül senki sem mert magára vállalni. Hatalmas munkát végeztél már attól kezdve, amióta Isten felszólította a tiszta szellemeket a megváltói misszióra. A megváltás művét itt a földön végezted, de az eredmény hatásaiban kihat a világmindenségre, mert a Te Szentlelked által minden össze van kötve. Köszönöm tehát a megváltás művét, amellyel emeltél egy hatalmasat a földön, azaz kiemelted a földet a szemet szemért, fogat fogért szenvedtetve nevelő törvényből a szeretetnek és a megbocsátásnak a szintjére. Ennek az igazi értékét csak az tudja megérteni és igazából értékelni, aki már nem bírja elviselni azt, amikor Isten a törvény ecsetével kenegeti meg a lelket és feloldásra vágyik. Ugyanis ebben a jelenlegi állapotban, törvény adta lehetőség van a feloldozásra, csak igaz bűnbánatot és megvallást követel a dolog, merthogy hogyan tudna az a másik ember feloldozni, ha nem kértek tőle bocsánatot? 

Köszönöm hát, hogy a feloldozásra Szent Szellemeket  hatalmaztál fel, akiken keresztül feloldod a bűnöst vétkei alól. (“Amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”)    

                                                                                                                 Amen

*

Az Úr Jézus szent nevében köszöntelek benneteket gyermekem a szellemi hazából, abból a szférából, amelyben folyamatos az Úr imádata, dicsérete és dicsőítése, ugyanis a szellemnek ez a legmagasztosabb és legfenségesebb tevékenysége, mármint az Úr imádata, ami  nem szűnhet meg soha, mert még így a folyamatos örök imádat sem tudja kifejezni mindazt a hálát, amelyet úgy a Mindenható, mint a Megváltó érdemel.  A hatalmas ünnepek alkalmával minden szellem ebbe a fentebb említett szférába  igyekszik, hogy a dicsőítő angyalokhoz társuljon szózata, hogy a sok tiszta szívből feltörő hálaénekeknek a lángnyelvei egy hatalmas tűzzé egyesülve felhatolhassanak a kegyelem és még feljebb a Mindenható trónjáig. Ugyanis kiben mekkora a Szentlélek tüze, olyan mértékben tud Isten felé hálalángokat sugározni. Minden olyan dolgokért  hálát adunk, amelyekért csak hálát lehet adni, csak meg lehet köszönni, de ugyanakkorát visszaadni, alkotni soha, mert egy Messiást tetteiben csak a saját szintjén követhet egy szellem. Ezért még a csoportos hálaadás sem ér fel akkora értékkel, mint amekkorát az Úr megérdemelne. De hogy nem maradjanak az Úr tettei örök hála nélkül, a munkánkkal, a ránk bízott feladatok teljesítésével igyekszünk megköszönni mindazt, amit a bukott világokért, konkrétan a földért tett és tesz. Minél pontosabban és szeretetteljesebben végezzük a munkánkat, annál nagyobb feladatokat kapunk a Szentlélek által, mert az a cél, hogy a földön, minél nagyobb mértékben terjedhessen el az Isten Országa.Ennek érdekében egy hatalmas szellemáradatot küldött a földre, hogy mielőtt még a természettörvény el nem éri azt a pontot, amikor kilöki magából a salakot és miután kilökte, újra indítson mindent, csak egy magasabb szinten, addig minél több lelket megmenthessünk az Örök életre, vagyis, hogy minél több elhullott érett kalászt begyűjthessünk a mennyei csűrökbe. Ez pedig csak a Szentlélek által történhet. Azért mondta Joel prófétán keresztül az Úr, hogy az utolsó időkben minden testben lévő szellemre kiáraszt az ő lelkéből azzal a céllal, hogy a fiatalok látomásokat lássanak, prófétáljanak, míg a vének álmokat álmodhassanak, mint egy segítség gyanánt a helyes út megtalálásában és követésében, mert a szellem testben olyan mint egy börtönbe zárt rab, aki elveszíti nem csak az időérzékét, hanem a tájékozódó képességét és a szenzitivitását is. Ezért adatott a Szentlélek, Aki lejön a közbülső világba, hogy kapcsolatot alakíthasson ki az emberrel és benne felébresztve a szunnyadó isteni tulajdonságokat, rávezethesse a Haza vezető útra és segíthesse mindvégig, amíg haza nem talál a lélek az ő Atyjához, vagyis, hogy leközvetítse az Atya hangját, akaratát. De ehhez az emberi léleknek fel kell venni a Szentlelket: “Aki nem keresztelkedik meg víztől és Szentlélektől…” Még az Úr is megkeresztelkedett a Jordán vizéből táplálkozó, erre a célra kialakított medencében. Amikor Jézus belement a medencébe a víz a mellkasáig ért. Bal kezével megkapaszkodott egy, a medence mellé ültetett fába, míg jobbját mellkasára tette. Ker. János fogott egy edényt, amelynek három kimenetele volt és azzal vizet merített, amit Jézus fejére öntött. Az egyik kimenetelből Jézus tarkójára, majd a másikból a feje tetejére és a harmadikból a homlokára ömlött a keresztvíz. Ketten a vállára tették kezüket, míg a keresztelés után a harmadik apostol Jézusnak a feje tetejére tette a kezét. Amikor Jézus kijött a vízből leereszkedett Rá egy fényfelhő, amely egy pillanatra, mintha valami szárnyas alakot öltött volna. Jézus a  Szentlélek hatására teljesen átszellemült és mintegy átlátszóvá vált és fénylett.  Ekkor volt  hallható  az Atya hangja, üzenete: “Ő az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, Őt hallgassátok.” 

Az Úr ahogyan alávetette magát a vízzel történő keresztségnek, azonnal Reá szállott az Atya lelke és rajta keresztül ki is fejezte az Úrra vonatkozóan az akaratát. Sajnos azonban, hogy a földi ember esetében nem teljesen így van! Sok esetben életeken keresztül kell munkálkodnia a Szentléleknek egy-egy szellemen, hogy befogadóvá lehessen a Szentlélek előtt, mert amikor valakit megszáll úm. a Szentlélek, az nem annak a pillanatnak a műve, hanem hosszú befektetett munkának az eredménye. De aki nem születik újjá víztől és Szentlélektől, nem mehet be az Isten Országába, ugyanis csakis ama újjá formálódás hozhatja meg azt a tartós eredményt, amely a felemelkedéshez szükséges. A vízzel történő megkeresztelkedés mutatja az ember Isten felé történő vágyakozását, amelynek ha aláveti magát, bekerül gyakorlatilag az isteni vérkeringésbe. És amikor kell megnyílik a lelke a Szentlélek befogadására, akkor Isten válasza gyanánt kap az ember Szentlelket, amely révén elpecsételi őt  Isten az ő gyermekévé.  

De mint ahogyan mindennek, úgy ennek is vannak buktatói. Sokan azt hiszik, hogy amikor valamilyen átélésük van, az már a Szentlélek által történő elpecsételtetésnek a jele. Ha közösségi szinten beszélünk a Szentlélek kiáradásáról, akkor nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy egy adott közösség átköltözött tagjai térnek vissza és úm.a Szentlélek nevében szólnak a közösség vezetőin, illetve a tagjain keresztül. Ez nem a Szentléleknek a munkája, és ezáltal nem is lehet komolyabb előrehaladást tapasztalni, de a közösség meg viszont kedveli azokat a megnyilatkozásokat, mert közel állnak hozzájuk és nem támasztanak komolyabb követelményt. De amennyiben a Szentlélek ad közléseket, akkor épül a közösség, mert folyamatosan újabbnál újabb elvárásokat támaszt a közösség tagjaival szemben és ezzel párhuzamosan  halad a közösség a fejlődés útján. Tehát a Szentlélek mindenütt munkálkodni van hivatva, ugyanis a Szent Szellemek, Péterrel az élen  életről  életre vezetik a szellemeket, felkészítve őket az Úr ll. eljövetelére. 

Azt mondja Joel az utolsó időkre vonatkozóan, hogy a saját lelkéből áraszt ki az Úr. Erre azt mondja Jézus: “Az én beszédem lélek és élet! Tehát a Szentlélek egyik munkája Jézus beszédén keresztül nyilvánult és nyilvánul meg ma is, ami által megtisztulhat az ember: “Ti már megtisztultatok ama beszéd által…, merthogy az Istenről szóló beszédnek ereje van!”- mondja az Úr. Így, mindazok a szellemnyilatkozatok, amelyek Istentől ihletettek és a Szentlélek által nyernek manifesztálódást, tisztítólag hatnak az értelemre és magára a lélekre is, ha hittel el tudja fogadni az ember. De nem csak ereje van az Istenről szóló beszédnek, hanem lélek az, amire minden halandó léleknek szüksége van az újjáépüléséhez

hogy amikorra visszajön az Úr az övéiért, akkorra minden lélek készen állhasson a nagy megmérettetésre. Mert nem csak a földön élő szellemek lesznek megmérve, hanem a szférákban élők is: “Még a tengerek is kiadják az ő halottaikat, vagyis még a vizekben munkálkodó szellemek is ítélet alá esnek. Az utolsó hét testetöltés az, ami megmérettetik egy szellem életében. De azért adatott a szellemtan, hogy az ismeret által még nagyon sok minden helyrehozható az elmulasztott dolgokból, ha belátja és megbánja az ember. Itt nyer fontos szerepet a bűnbocsánat ajándéka. 

De nagyon fontos az, hogy amit megtanul az ember, azt a gyakorlatba is igyekezzen átültetni, mert egyébként az egész nem ér semmit. A felhalmozott és csak elméleti szinten lévő tudás fogja az utolsó napon elítélni az embert! A szellem kibocsátott fluidjait fogják megítélni a megmérettetést végző angyalok, mert azok hű tükörképe egy szellem állapotának. A földön lehet csalni, meg lehet téveszteni az embereket, de a minőségellenőröket már nem! “Egykor oszlopokról fogják hirdetni bűneiteket.”-mondja az Úr. Az oszlop nem más, mint maga a szellemet körülvevő fluidréteg, amelynek a színe és fajsúlya határozza meg azt, hogy ki hova kerül, miután átment a szellemvilágba.

Azt mondja az Úr, hogy az utolsó időkben is úgy lesz, mint Noé napjaiban történt. Az emberek ettek, ittak, nősültek, férjhez mentek, adtak, vettek mind ama napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Ebben az esetben  is az Úr az anyagiasságot, a testiséget hozta ki, mint a vízözön előidézőjét. Ugyanezeket a bűnöket nevezte meg mint az utolsó idők állapotára vonatkozó helyzetet. Már  Noé idejére is jellemző volt a “hat iga ökröt és a feleséget vettem” állapot. Ez vonatkozik az utolsó, a jelenlegi időkre is, azzal a különbséggel, hogy “számotokra” a “bárkát”  a közelgő viharokkal szemben a N.Sz. “juhakolja” biztosítja és  mindazok számára, akik az Ő általa kitaposott úton járnak. De az egész világra kiterjedően  viszont az első elragadtatás képez egy végérvényes védelmet. 

Amikor Noé és családja kijöttek a bárkából egy nemesebb világ lét lehetősége fogadta őket, amit az újrakezdéssel ki kellett, hogy építsenek, ugyanúgy az elkövetkezendő Új Világ építői, azok a választottak, akik önmagukban kiépítik azt a “mennyei juhaklot” (Noé bárkáját), amelyről szólott volt a N.Sz. Ők lesznek azok, akik hivatásszerűen fogják bevinni az eljövendő Új Világba azt az eszmeiséget, amely a fejlődés alapjait fogja képezni. Megjegyzendő az, hogy a N.Sz. tana Magyarországon lett lesugalva, tehát a mennyei juhaklot is ott fogja kiépíteni, de a választottak az egész Új Világra szóló alapokat fogják lerakni. 

A “nősülnek és férjhez mennek” állapot mindig is jelen volt a világban, így Noé, valamint Jézus idejében éppúgy, mint a jelen időkben is.(Habár Jézus idejében komoly szabályokkal korlátozták ezt a kérdést, mert agyonkövezés járt annak, aki a törvényeket kijátszva lépett házasságra.) De valamiért az Úr mégis kiemeli ezt, mint az utolsó idők egyik meghatározóját, úgy a Noéi-, mint az Ő korabeli- és a jelen időkre vonatkozóan, ugyanis valamilyen szinten “korszakváltás” volt a vízözön, valamint szintén továbbhaladási lehetőséget biztosított azoknak, akik Jézus idejében az Ő tanát követték és bizonyos szempontból maga a szellemtan is egy korszakváltást, vagyis továbbfejlődési lehetőséget jelent a mai kor embere számára. A probléma azonban úgy Noé, mint Jézus és a késői kor embere  idejében is az, hogy minden gátlás nélkül házasságra lépnek, minden házasságkötés nélkül, kizárva ezzel az isteni lényeget, azt a szentséget, amelyet egymásnak szolgáltatnának ki, mint isteni alapot  és egyben, mint isteni összekötő és egy zárt közösséggé formáló isteni akaratot, amely megvédi a duálkapcsolat mintájára épülő házasságot a külső behatásoktól. 

Tehát a szabad “házasságkötés” egyike az utolsó idők jeleinek!!! 

(Habár maga az Úr a “feleséget vettem” kijelentéssel a törvényes kapcsolatot is ostorozza azért, mert a házasságban is lehet paráználkodni, ha az ember kizárólag a testi vágyak kiélésére használja ki a házasságot, illetve a házastársát. Ebben az esetben gátló tényezőként jelöli meg az Úr főként az ilyen házasságot az Isten Országába vezető úton történő előrehaladásban (éppúgy, mint az anyagiasságot is).(“Aki jobban szereti házastársát, mint engem, az nem méltó hozzám”.)

Az emberek mindig is folytattak kereskedelmet, hisz a megtermelt áru felesleget el kellett adni ahhoz, hogy a más irányú szükségleteiket betöltsék, de a probléma itt is abban van, hogy az ember mit tűz ki fő célnak, az Isten Országába való eljutást, vagy a földi gyarapodást, mert “ahol a kincsetek ott a szívetek”- mondja az Úr, sőt, amivel a földön foglalkozik az ember, ami a domináló tényező a lelketekben, azt a világot  építi ki magának a szellemhazában  is. Tehát ha nem tudja az ember kiírtani a lelkéből a világot és a helyébe az Isten Országának az Igazságait beépíteni, lett légyen bármekkora hívő is, csalódás fogja őt érni, mert nem fog tudni előszörre elragadtatni és ezáltal bejutni az Isten Országába, csak abba a világba, amelyet anyagiasságával stb. kiépített magának a földön.

Az elragadtatás utáni állapotoktól viszont kíméljen meg mindenkit az Isten, ugyanis “Az akkori világ víz által elpusztult, míg a jelenlegi világ tűznek tartatott fenn, az istentelen emberek pusztulásának és romlásának napjára.” Vagyis az eddig visszafogott negatív erők egyszerre zúdulnak rá a földre és kíméletlenül felperzselnek mindent ami valaha is hamis úton jött létre, vagy nem tiszta úton keletkezett. (Főként a légköri elektromosság révén, melynek irányítása kicsúszik a kezükből és az addigi irányítóik ellen fordul.) A jelenlegi világ szinte ilyenekkel van tele. 

Visszatérve a termelésre, Isten előtt főként annak a munkának van értéke, amit az ember maga termel meg és úgy árusítja. De amint már kereskedik valamivel is az ember, az már nem hoz a számára kellő lelki fejlődést az anyagban történő munkálkodás nélkül. Legyen szó akár anyagi, akár szellemi jellegű termékről. Tehát a többszöri haszonnal rendelkezők számára csak anyagi hasznot jelen az eladás, holott, ahogyan a házasságban lévő egyéb problémák a duálkapcsolat tisztítását szolgálják, úgy a fizikai munka -egy bizonyos szintig- az anyagból való kiemelkedést célozza meg. Az Ószövetségben hat napig dolgozzál és a hetediken pihenj meg, volt a törvényes, ami azt jelentette, hogy az emberi léleknek még csak 1/7 része volt Istené, míg a 6/7-ed része a földdé. Az Újszövetségre viszont már ez az arány megnövekedett több mint 50%-ra, mert aki jobban szereti…mint engem, az nem méltó hozzám, sőt mi több: “Szüntelenül imádkozzatok!” A szünet nélküli ima alatt nem feltétlenül az írott imák folytonos imádkozását kell érteni, hanem az isteni légkörben történő munkálkodást, mert ugyanis, ahogyan az ima felemeli az embert magasabb eszmekörökbe, úgy ezekben az eszmekörökben történő munkálkodás  abban a szférában történő megrögzítését eredményezi. Sőt, azt mondja az egyik missziós szellemen keresztül az Úr: “Ora et labora” Imádkozzál és dolgozzál. Egyszerűbb szinten azt jelenti, hogy az embernek a munkáját is imádságos lelkülettel kell végeznie, hogy ne legyen az anyagnak rabja, de viszont, akik szellemi munkát végeznek, sőt Isten Országának a terjesztésén dolgoznak, szintén ima légkörben kell végezniük tennivalójukat, hogy a szüntelen ima révén mindig megérezzék a következő lépést, amerre haladniuk kell. 

Amennyiben a nagy profit a cél, onnantól már az ember csak belefelé halad  az anyagiasságba és vastagítja vele a lelkét körülvevő réteget. Ez tehát szintén az utolsó idők egyik kézzelfogható jele a mai világra nézve. De amikor már valaki kiemelkedett az anyag vonzalma alól, szellemi munkát kell végeznie. Igaz, az átmeneti állapot bizony nagyon nehéz, mert élő hitre van szükség ahhoz, hogy “méltó a munkás a bérére”. De dolgozni mindenféleképpen kell, de nem mindegy az, mint mondtam, hogy mit termel ki maga köré az ember, mert amilyen dologban szorgoskodik, olyan fluidok veszik körül és a vonzás törvénye utána már oda viszi, ahol a hozzá hasonló fluidokkal rendelkező szellemek vannak.

Az adnak-vesznek állapot mélyebb értelmezése viszont szintén egy jövőképet tár elétek, ami egy állandó árucsere állapotot jelent ugyan, csak pénz nélkül. Tehát a pénznélküli állapotokat jelzi előre, ami szintén az utolsó idők jeleként van kihangsúlyozva a jelenlegi kijelentések  szerint. 

Sok intő jel van, amire az embernek rá kellene éreznie, de hiába minden külső információ, ha az ember nem érzi az idők súlyát ránehezedni a lelkére, hanem még mindig a világgal köt barátságot az helyett, hogy igyekeznék elszakítani minden olyan szálat, ami őt ehhez a világhoz köti. Ebben hatalmas segítségére lehet az embernek a Szentlélek lelket megvilágosító ereje, mert gyakorlatilag az üdvösségre meghívottnak le kell szállnia az alsóbbrendű én birodalmába, ahol csak sötétség uralkodik, minden helytelen cselekedet, minden bűn, amit elkövetett, amelyek sötét erők formájában ott élnek a lélek mélyén és időnként felszínre törve befolyásolják őt a negatív irányba, sőt amikor már a győzelemért nyújtaná ki a kezét, az utolsó pillanatban képesek ezek az erők által az ördögi szellemek kirabolni az emberi lelket és elvenni az eredményeit. Tehát az üdvösségre meghívott embernek az elsődleges feladata az, hogy kérje Isten Szentlelkét, Annak erejét és világosságát, hogy mutasson rá mindarra a kiküszöbölni valóra, amely gátolja őt az elragadtatás szintjének az elérésében és később Isten Országába való eljutásban is. 

Vigyázzatok, mondom, nagyon vigyázzatok, mert az utolsó időkben arra törekszik a sátán, hogy próbára tegye még a választottakat is. A választottak viszont ti közületek lesznek előhívva azok személyében, akik alkalmasak lesznek az isteni eszme bevitelére a megújult földre. Az, viszont, hogy ki lesz alkalmas erre a feladatra, az a földi világban történő helytállásotoktól függ. Ugyanis mindenki meg van kísértve a fizikai világban, még maga az Úr is kísértéseket szenvedett. “Atyám, ha lehetséges múljék el tőlem ez a kehely, de ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd”. De aki helytáll a kísértésekben, alkalmas eszköznek bizonyul eme nemes feladatra. “Sokan jönnek majd az én (Jézus) és az angyalok nevében, (szellemtan) mint “áldozati bárányok”, de valójában belülről ragadozó farkasok, akik arra törekszenek, hogy álruhát öltve magukra eltántorítsák az embereket az igaz hittől, amely eszme nem hogy csak ad, hanem kér is valamit, kéri az ember önös énjét. De mint minden, úgy ez a megpróbáltatás is próbául van a földre adva, oly módon, hogy akik hajlanak az egyszerűbb és könnyebben bevehető és kivitelezhető, tehát a rétegződött tanításokra, nem biztos, hogy meg tudnak arra az időre tisztulni, amikorra eljő a nagy megpróbáltatások ideje és mivel nem tudtak megtisztulni, elsodorhatja őket a nagy megpróbáltatások vihara, mert nem sikerült megtisztulniuk a bűnök vonzalmától, tehát bevonzza őket a bűnök fluidjaitól terhes feketeség. Nem mindegy tehát, hogy milyenek a lelketeket körülvevő fluidok, mert azok alapján lesztek megítélve. Ezért tanácsos hűnek maradni azokhoz az eszmékhez, amelyek védelmet biztosítanak az előttetek álló viharokkal szemben. Amennyiben hűek tudtok maradni, akkor biztos nem tévedtek el. 

“Mert keskeny az az út és szűk az a kapu, amely az életre visz.” Tehát ha meg tudtok maradni a keskeny úton, a fentebb említett lll. “alap” kijelentésnek nevezett és az ebből kifejlődött eszmének az útján és ha be is tudjátok tölteni, mindazt, amit ez az eszmeiség kér tőletek, már nyert ügyetek lesz. Minél több és széleskörűbb egy ember tudása, annál nagyobbak a követelmények is, amelyeket be kell tölteni, mert a tudás kötelez.  A fent említett eszmeiség belefér a “Boldogok a lélekben szegények…” isteni igazságok keretei közé. 

Az I. és ll. szféra szellemei a saját fluidjukba lesznek beburkolva és úgy löketnek ki a “külső sötétségre”. A lll. szféra szellemeit  szintén minősítik, ők is be lesznek burkolva  a saját fluidjaikba,  elalszanak eme megnyilvánulás által és majd csak akkor oldoztatnak el a saját fluidjaikból, amikor már lejár az Új Földnek az első fejlődési turnusa, és tovább kell, hogy lépjen a fejlődés útján. A lV. szféra szellemeinek testei szétsugárzódnak fluidjaikkal együtt, mert már levetkőztek és visszafizettek mindent, ami a földdel kapcsolatos, tehát  sem a föld anyagával azonos szintű testre, sem a testies fluidokra már nem lesz szükség ahhoz, hogy bejuthassanak az Új földre, mert ők még a földön átmentek a halálból az életre.

Igyekezzetek testvéreim, hogy a Szentlélek segítsége révén ti ezen csoportba, vagyis az elhullott, de az Eszme által egybe gyűjtött  kalászok közé tartozzatok!

                                                                                                                Amen

Ada, 2023. VI. 04.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük