Ne félj, csak higgy!”

A földi élet célja – A bukás történet ismétlésének célja – Ne vígy minket kísértésbe – Az üdvösség várományosa – Máriáról röviden – A háromnapos sötétség a legnagyobb próba – Ószövetségi előképek

Amikor az emberi lélek a földre születik, különböző feladatokat tűz ki eléje a Mindenható, amelyeket, mint életfeladatokat kell megoldania ahhoz, hogy előbbre haladhasson a fejlődés útján. Ezek természetesen elsősorban szellemi célok, mert Istennek nem az a célja, hogy gyermeke beleragadjon az anyagba, hanem az, hogy legkésőbb, az utolsó és legnagyobb megpróbáltatás idejére elérhesse az ember az első feltámadásnak a szintjét és ezáltal megállva a helyét felülemelkedhessen a föld jelenlegi állapotán és szabaddá válhasson a föld vonzalmától. El sem tudjátok képzelni gyermekem, hogy milyen nagy öröm és boldogság ez a szabadság, mert gyakorlatilag az embernek a sűrű anyagból való feltámadásáról van szó. Boldog feltámadás ez gyermekem és az emberi lélek, amikor megszületik és körülveszi őt az anyag, elveszíti tájékozódó képességét és él az anyagnak, az anyagot gyarapítja, vastagítván ezzel a lelkét körülvevő “anyagréteget”, vagyis nemhogy szabadulna az anyag börtönéből, hanem vastagítja annak falait, mert az anyagi világot stabilnak, biztonságosnak és boldogítónak hiszi, pedig az anyagi világ a szellemi világnak tükörképe, anyagiasodott formája, utánzata. A szellemi világot alkotta meg az Isten, az anyagi világ a bukás produktuma. Tehát természetes az, hogy Isten az anyagi világból kifelé szeretné nevelni a szellemgyermekét és nem még jobban beletaszítani az anyagi világba.

*

Sok esetben szólunk a bukásról, ami (unalmas) ismétlésnek tűnhet, de az az alapja minden rossznak, ami a világban megjelenik, sőt maga a világ, ami körülvesz benneteket, a bukás következménye. Ezekben a folyamatokban alakultak ki az ellenszegülő gondolatok, érzések és tulajdonságok, amelyek meghatározói lettek az ember életének, sorsának, szenvedéseinek, vagy boldogságának, esetleg további bukásának, vagy ha ellenáll a negatív érzéseknek és gondolatoknak, akkor a felemelkedésének. Ha megismeri az ember a bukás történetének folyamatait, akkor önmagában is felismerheti, ill. fel is ismeri azokat a bűnös folyamatokat, pontosabban a bukás eredményeit, jobbik esetben a bűnök kialakulását, amelyeket ha sikeresen leküzd a szabadakarat nyújtotta lehetőségek folytán, közelebb kerülhet az első feltámadáshoz, a földnek és szféráinak elhagyásához. De mint ahogyan a földön semmi sem megy szellemi segítség nélkül, -még akkor sem, ha az ember azt hiszi, magáról, hogy minden pozitívum, amit az életben elért, a saját lelki produktuma- így maga  az egész harc az ember hajlamaival szemben, szintén nem megy szellemi, azaz isteni segítség nélkül. Az elsődleges dolog az, hogy az ember amit már egyszer elért lelki eredményt, ne adja oda a sátánnak -“ ne vígy minket (újabb) kísértésbe, vagyis, ne engedj bennünket újabb kísértésbe esni, mert nem az Isten viszi az embert a kísértésbe, hanem a saját hajlamai, valamint: “szabadíts meg a gonosztól”, az eddig kitermelt negatív erőktől, melyek belső kísértést jelentenek az embernek. A kísértés ugyanis nem kívülről jön, hanem az ember alsóbbrendű természetéből. A kísértés külső megjelenési formáját csak akkor veszi észre az ember, ha hatással van rá. De ha nem, akkor észrevétlenül, megvetéssel, vagy gyűlölettel megy el az ember azon történések mellett, amelyekből a sátán leselkedik az emberre. Az ilyen ember már még az előző életében learatta a saját konkolyát, legalábbis a saját szintjén, azért tudnak negatív érzések keletkezni a lelki világában, sőt félelemmel néz a bűnös megnyilvánulásokra, kísértésekre. Inkább messziről elkerüli a sátáni törekvéseket, nehogy szembe találja magát velük, mert spontánul érzi azt, hogy a konkoly az aratásnál nem nyújt mást csak szenvedést, vagyis azt, hogy a bűnnek szenvedés és halál az ára. “Halál, hol a te fullánkod?” 

Az ilyen emberről el lehet már mondani azt, hogy az üdvösség várományosa, merthogy már a föld nem nyújt a számára örömöket, és minek következtében elvágyik magasabb és boldogabb világokba, ahol nem a bűn a domináló, mert a sátáni elv már száműzve van, mint ahogyan száműzve lesz a ti világotokról is az átalakulás után, amikor a salak kilöketik és vele együtt a hasonló szintű szellemek is. 

Tehát az emberi lélek vagy elvágyik innen és elhagyja a föld légkörét, vagy visszajön a földre elősegíteni mások üdvösségét. Ilyen segítő szellem sok van testet öltve, akik szeretetből vállalják a másoktól kapott negatívok elszenvedését, átemésztését, csak hogy egy – egy felebarátjuk megvilágosodjon és elinduljon a fejlődés útján. De sokan vannak, akik a szellemvilágból végzik ugyanezt a munkát másokért, mert ne higgyétek azt, hogy a magasabb létállapotú szellemvilágban nem lehet szenvedni, amennyiben munkát vállal a szellem a földhöz ragadt testvéreiért. Sajnos minden földön testetöltött szellemnek szüksége van a felső segítségre. Még az Urat is angyaloknak kellett táplálni ahhoz, hogy kibírja a borzalmas kínszenvedést. De mindezt megelőzően sokadmagával szellemi állapotban már nagyon régóta  munkálkodott a káosz megszüntetésén, a rend helyreállításán, mely művének a záró szakasza a kínszenvedésteljes, halállal végződő megváltási mű volt. Mindannak ellenére, hogy visszament a szellemhazába, itt hagyta a megtisztított erőket, amelyeket, ha magatokhoz vontok, erőt kaptok a bűn alkotta testnek a megtagadásához. Ő hatalmas missziós szellemeket küldött  le úgy a szférákba, mint a fizikai síkra, hogy mindazokat  elvezessék az üdvösségre, akiknek a neve be van írva az életnek könyvébe. Eme cél érdekében hosszabbította meg az Úr a kegyelmi időt. 

Röviden ismételten szeretnék kitérni Máriára, mint a Szentlélek sereg legfőbb vezetőjére, Akiről már több alkalommal is elmondtuk azt, hogy összegyűjti az imákat és viszi a Kegyelem trónja elé, az Úr lábának zsámolyához, mert csakis azzal az alázattal lehet felemelkedni az Úrhoz, amely Máriában honol. És azt is említettük, hogy az Úr közlendői Márián keresztül jönnek le az emberiséghez, ami annyit jelent, hogy közbenjáró és kegyelem közvetítő egyaránt. Többen, sőt szinte mindenki azt állítja, hogy az Úrnak nincs szüksége közvetítőkre, mert képes direktben is üzenni, ha akar. Ez teljesen így van, azaz így lenne, ha az embernek annyira fejlettek lennének a lelki fülei, hogy meg tudná hallani az Úr hangját direktben is. De sajnos, azok akik a föld szülöttei és nem magas világról jött missziós szellemek, képtelenek arra, hogy direktben meghallják az Úr hangját. Ezért van szükség közvetítőkre, tehát Mária munkája törvényes és szükséges.

Bizonyára tudjátok a duáltörvényből, hogy a női félen keresztül jön le a kegyelem az adó félre, merthogy annakidején a női fél volt az, aki engedett a csábításnak és evett a mindentudás fájáról. Ezért az ő kezébe helyeztetett le az a lehetőség, hogy helyrehozza úgymond a közös bukást, ezért Isten a nő lelkét nyitotta meg a fentről jövő kegyelmi erők befogadására, a saját maga és duálja fejlődése érdekében. Ezen a törvényszerűségen alapul Mária munkája is, azzal a különbséggel, hogy Ő nem a duáljáért küzd, hanem a bukott duálokért, de azon a csatornán keresztül, amelyet Isten a bukott duálok számára, pontosabban a női fél számára megnyitott. Mária tehát, a soha nem bukott paradicsomi szellem, aki missziójával elérte a messiások szintjét, jelenleg is tevékeny és dolgozik azon, hogy az a csatorna, amelyről a fentiekben szóltunk, soha ne záródjon be, mert akkor megszűnik a duálok fejlődésének lehetősége. Az ő nevéhez, munkájához fűződik ennek a csatornának a létrejötte is, amelyen keresztül Mária esetében az Úr ad le üzeneteket. Az emberi lélek  teljesen úgy érzi, hogy maga az Úr szólt hozzá, ami valós igazság, és nem érzi Mária fluidjait, mert Mária annyira tiszta edény, hogy a saját egyénisége nem vegyül bele az Úr közlendőjébe. Tehát, aki “hallja” az Úr hangját, Márián keresztül hallja, amit gyakorlatilag  Mária tisztasága miatt nem észlel. A bukott szellemeknek tehát szükségük van ilyen közvetítőkre! De ha nem buktak volna le, már szinte majd mindenki Mária, vagy a Hozzá hasonlók szintjén lenne. Akkor a hatványozódás csak felfelé ment volna, míg mindenki el nem érte volna az abszolút tökéletességet, de ez sajnos nem így történt, hanem a szellemek egyharmada  lefelé hatványozódott, pedig minden egyes szellem, amikorra elérte a szellemi nagykorúságot, teljesen fel volt készítve a nagy vizsgára. Ha felfelé tekintett, láthatta az Életnek, szeretetnek és tökéletességnek a világait (fáját), mint a saját fejlődésének végső állomásait, mert ugyanis a paradicsomi világok köztes világok, a tiszta és a bukott messiások között kialakult űrt voltak hivatva betölteni, hogy összekössék a két világot és a bukott messiások is elinduljanak  vissza a eredeti hazájuk felé. Maguk előtt látták azok fejlődésének útját, azt az utat, amelyet nekik is be kell járniuk a végcél elérése érdekében. (Habár ahhoz, hogy egy szellem elérje a tökéletes állapotokat, valamelyik bukott világon komoly misszió munkát kell vállalnia! Lásd Máriát, az apostolokat és mindazokat, akik mártírhalált haltak Jézus tanáért.) Valamint ha “lefelé” néztek, akkor láthatták a bukott világokat, azok kialakulását, a szellembukás lassú, de biztos menetét és mindezt azért, hogy amikor meg lesznek kísértve, azaz amikor próbára lesz téve a megszerzett tudásuk, hogy ha megállják a helyüket, akkor ráléphessenek először is a tökéletes paradicsomi, majd a messiási  szint elérésének az útjára. Ugyanis a szellemi nagykorúvá válásig csak, mint növekvő szellemek voltak, akiket idősebb testvéreik neveltek a szellemi nagykorúság eléréséig. Akik megállták a helyüket, azok már ismerték a jónak és a rossznak fogalmát. De ez nem azt jelenti, hogy később nem lehetett lebukni. Ezért mondja az Írás Ádámra és Évára, hogy: “Most már olyanok mint egy közülünk, mert tudják, hogy mi a jó és mi a rossz.” 

Mária teljesen sértetlenül ment végig ezeken a próbákon és elérte a csúcsot, mint paradicsomi szellem. És szerintetek nincs szüksége a bukott szellemeknek az Ő fluidjaira és segítségére??? Gondolkozzatok el ezen gyermekem, hisz azért jött, hogy segítsen nektek, de nem csak most, hanem mindvégig, amíg el nem éritek azt a szintet, amit Ő is elért. Segíti az átalakulási folyamatokat, és az apokaliptikus időkben az ő gyermekeit védelmezi a nagyobb csapásoktól, sőt egy akolba tereli azokat, akik az utolsó időkben lettek meghívva az üdvösségre a lll. kijelentés “gereblyéje” által. Ebből a célból Ő írta a Szellem erő anyag c. könyvet, ami nagy segítséget kell, hogy nyújtson az üdvösségetek elérésében azáltal, hogy megláthatjátok a tiszta állapotokat, ahonnan valaha elszármaztatok és ambícióként kell, hogy szolgáljon a félelem nélküli hit megsegítésére. A tiszta tudásnak ugyanis az a szerepe, hogy alátámassza a feltétel nélküli és a félelem nélküli hitet. Tehát jobb hinni, mint tudni, vagyis nem szabad felcserélni a kettőt, de nem is lehet. A hit nélküli tudásnak nincs ereje, tehát nem tud szeretetté képződi. Pedig azt mondja Pál ap.: Ismerhetem az összes titkokat, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.” 

Ahogyan a szellemi nagykorúság elérését, vagyis a magasabb világokba történő továbbhaladást egy komoly próba előzte meg a nagykorúvá vált embrionális szellemeknél, úgy a megújjult világotokba történő bejutásotokat is egy nagy próba előzi meg. Ez a próba még hátra van, tehát rátok vár gyermekem a három napi sötétség ideje alatt, amikor az utolsó szétválasztása történik a szellemeknek és a fluidoknak. Utoljára maradnak a legnagyobb ördögi szellemek, akik végigvonulnak a földön a kilöketés alkalmával és igencsak megpróbálják kicsalogatni a mérges gázok elől elhúzódott embereket azáltal, hogy a gyermek, a legközelebbi hozzátartozó, férj, vagy feleség stb. hangján bebocsátást kérnek. Ahogyan Noé nem nyithatta ki a bárka ajtaját azoknak, akik bebocsátást kértek, úgy nem nyithattok ti sem ajtót  senkinek, mert az ördögi szellemeket fogjátok beengedni helyettük. Noé tehát előképe volt ennek az eseménynek. Az Egyiptomból történő kivonulás is részben ezt az eseményt “jövendölte meg.” Az első előkép Jézusra utal, mert Mózes  Jézust “személyesítette meg”, amikor kivezette népét Egyiptom földjéről úgy, ahogyan Jézus kivezeti népét a bűn rabszolgaságából. Mielőtt a zsidó nép elindult volna az ígéret földjére, el kellett fogyasztani az áldozati bárányt, aki Jézus esetében Ő maga az. Mielőtt tovább halad az ember boldogabb világokra, jelen esetben a megújult földre, “el kell fogyasztani” Jézust ahhoz, hogy az ember annyira megtisztuljon és felfejlődjön, hogy alkalmassá lehessen egy magasabb világ polgárává lenni. Ez az Úrvacsora anyagiasítva, szellemiesítve viszont az Ő tana, amit magatokévá kell tenni ahhoz, hogy tovább tudjatok haladni. Ugyanez külön a lll. kijelentésre is érvényes, melyet magatokévá kell tennetek ahhoz, hogy fel tudjátok ismerni az öldöklő angyalt és ne engedjétek be, hanem zárt ajtókkal várjátok. De ahhoz, hogy ez megtörténhessen, szintén fontos elfogyasztani az “Áldozati Bárányt”, vagyis megfelelni Jézus tanításainak, mert arra épül a lll. kijelentés igazsága. 

Hasonlóan, mint Jézus halálakor, halála után, midőn majd három napig a sötét sírban volt Jézus teste, utána a dicsőséges feltámadás jött el, úgy a három napi sötétség után egy tisztább és boldogabb világra ébrednek mindazok, akik túlélték az utolsó nagy próbát is. Angyalok jönnek és negyven nap alatt helyre állítanak mindent, amit a kataklizma előidézett. A három napi sötétség alatt kilöketik a salak és megritkul a föld anyaga és azok teste is, akik átélték a dolgokat és testben kerülnek be a megújult földre.

 Minden bolygónak az  átalakulás folyamán, amikor a salakot kilöki magából megritkul az anyaga és megnövekszik a térfogata.  A ti Földetek is a megritkulás alkalmával valamennyit növekedni fog. 

Mindezen eseményeket: “Előre megmondtam néktek, hogy higgyetek, mert mindezeknek be kell következniük.” Ha nem lenne kiválogatódás, nem alakulhatna ki a tisztább világ. Tehát hatalmas törvények és a tizenkét apostol irányítják az apokaliptikus eseményeket. Ezért hát ne féljetek, csak higgyetek, hisz Isten kezében vagytok gyermekem. Ebben rendületlenül hinnetek kell. Hinni abban, hogy csak az történhet veletek, amiről Isten tud és amit Ő megenged, más nem. Amit viszont megenged, azt azért engedi meg, hogy a lelki javatokat szolgálja vele. Kövessétek az Ő utasításait és akkor minden rendben lesz.

Az Úr kegyelme legyen veletek! 

Minden dicsőség Istené

Ada, 2023. X. 22.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük