„Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.”

Azok a „föld gyermekei”, akiknek az erői a föld anyagába vannak belegyúrva.- A föld keletkezése.- „Nem e világból valók”.- A földön a különböző embercsoportok, más-más világ lakói.-  A kezdetkor minden kontinensnek megvolt a maga „Ádámja és Évája”.- A földalatti szférák keletkezése.- A l. szféra kialakulása.- A fekete mágia.- „Nem szolgálhattok egyszerre két úrnak…”.- „Ha visszajövök, vajon találok-e hitet a földön?”.- A ll. szféra kialakulása.- Vallási dogmatika.- „Arról ismerjenek meg benneteket az emberek, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást”.- Luther kidobta a fürdővízzel a gyereket is.- „Szóljak bár az emberek, vagy angyalok nyelvén is, de ha szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom”.- A földi ember célja, hogy megtisztuljon az önmaga alkotta állapotokból.- „Akiket az én Atyám vonz”.- A ll. szférából a lll. szférába történő átmenet alig észrevehető a szellem számára.- A lelki semlegesség kialakulása.- Az érzékiség a duálérzés bomlásnak indult hullája.- A jelen időben lll. kijelentés van hivatva elvezetni az embert a hivatottságból a kiválasztottságra, az átlagból az egyéni fejlődés útjára.- A lll. kijelentés igazságainak, az ember benső törvényévé kell válnia.-

*

Az emberiség nagy része ennek a földnek a gyermeke, ami annyit jelent, hogy az erői ennek a földnek az anyagába vannak belegyúrva. A föld  viszonylag fiatal bolygó,  anyaga vegyes összetételű,, mert egy része a már meglévő Napból, míg a többi része  a többi bolygóból kiszakadt szellemek anyaggá sűrűsödött  erőiből tevődik össze. És amely szellemeknek megsűrűsödött  erői képezik a föld anyagát, azokat Jézus indirekt úton ugyan, de ennek a világnak a gyermekeinek nevezi, pontosabban amely szellemeknek nincs a földi világban részük, azokra mondja, hogy: „nem e világból valók”, hanem valamilyen formában missziós szellemként jöttek a földre, vagy éppenséggel az erőik magasabb szinten vannak, mint amilyen szinten van a föld szellemeinek az erővilága, meg a föld kialakulása után öltöttek először testet a földön és így az ő erőik nem azonosultak azon szellemek összesűrűsödött erőivel, akikéből  kialakult a föld. Ezen szellemek fejlettebbek a föld szellemeinél, tehát az erőik is tisztábbak, ami révén előre segítik a föld fejlődését. Mivel azonban az alacsonyabb szinten lévők mindig is üldözték a magasabbakat, ezért az ő sorsuk szenvedésből és üldöztetésből állott és áll ma is, pedig az ő jelenlétük, áldozatvállalásuk, szenvedéseik nagyban hozzájárul a föld szellemeinek a fejlődéséhez, mert az áldozataik révén semlegesítették a föld sötét fluidjait, minek következtében tisztult a föld szellemi atmoszférája és növekedett a fény áteresztőképessége, tehát több szellemi világosságot kap a föld ezen missziós szellemek tevékenysége által, minek következtében nagyon sok jót ők rögzítettek meg a földön.

A földön testetöltött szellemek összetétele tehát elég vegyes, amit a különböző népfajok is igazolnak, ugyanis egy-egy tiszta népfaj különböző világok lebukott szellemeinek a csoportját képezik. A más, talán magasabb világok lakói, a föld lakóival ellentétben, egy népcsoportot képeznek, mert a szellemek az ősbukás alkalmával csoportosan buktak le és ezáltal csoportosan alkottak maguknak világokat. Amikor a bukásnak indult világok már  különböző szinten megrekedtek és   fejlődésnek indultak,  a fejlődési turnusok végén amikor elérték annak a világfokozatnak a csúcsát, -mint jelenleg a föld is- korszakzárás és a korszakzárással járó erkölcsi rosta állott fel és azon szellemek, akik nem tudtak tovább fejlődni a saját világukkal, kilökettek a bolygójuk légkörén kívülre. Mivel azonban ez az erkölcsi megmérettetés, azaz a fejlődési turnusok egy hatalmas  rotáció törvénye által egyszerre történnek a világokon, ezért a naprendszerben több bolygóról kilökött szellemek egy csoportba vonzattak a szellemi gravitáció folytán és így alakult ki a naprendszerben egy bolygóközi állapot, amelyből kialakult a földetek, gyermekem. De nem csak a kezdetkor volt ez így, hanem később is jöttek és mentek szellemcsoportok a földre, akik nem az ősemberi szintről kezdték a fejlődésüket, hanem magasabb civilizációk lebukott lakóiként magasabb fejlettségi szintről indult a földön a fejlődésük.

A kezdetkor viszont minden kontinensen materializálódott egy-egy emberpár azon szellemcsoportból, amely emberpárnak majd lehetővé kell tennie a saját szellem csoportja fejlődését  ezen a kontinensen a testbe öltöztetések lehetősége révén. Voltak azonban olyan mélyre süllyedt szellemek, akik már a föld kialakulásakor belegyúrattak a föld forró anyagába (mint ahogyan az új hold anyagába belegyúratik az l. és ll. szféra), ezen szelemekből alakultak ki a földalatti szférák, akik amikor elérték a saját világuk hetedik szféráját, akkor ölthettek testet a földön, mint ős, azaz állatemberek, és amikor visszahívta a szellemvilágba  őket a természettörvény, a föld első szféráját alkották  meg, ahol még egyáltalán nincs kifejlődve a rossz és a jó közötti különbség fogalma. Itt hatalmas a gőg, az ellenszegülés, az egyéni akarat minden áron történő érvényesítése, minek következtében nem ismer sem határokat, sem korlátokat az egyéni törekvés, és a legdurvább és a legerőszakosabb módon nyilvánul meg. Istenfogalmuk és a túlvilágról alkotott képük ebben a szférában szinte a nullával egyenlő, de az ellentétnek annál inkább hisznek. Ha testet öltenek, világi- és anyagi jólétért, az emberek, népek, országok felett lévő hatalomért, szerencséért, sőt mi több, szerelmi kötődésekért képesek az ellentéthez és eszközeihez, a fekete mágiához folyamodni, csakhogy az egyéni akaratuk, elgondolásuk valósulhasson meg. De utoléri őket a bűneik következménye, mert  a sötét erőkhöz nyúlni, bizony nem marad következmények nélkül. Azok az ördögi szellemek „csak” addig szolgálják a követőiket, amíg teljesen be nem hálózzák őket, utána már fordul a dolog, mert a „védenceiknek” kell szolgálniuk az ellentét szellemeket, ami bizony, hogy pokoli állapotokat teremt már a földön is, hát még a szellemvilágban. Az ilyen törekvésű egyéneket magukra hagyják őrangyalaik, ami viszont komoly megszállottsági eseteket von maga után. Amikor azt mondja az Úr: „Nem szolgálhattok egyszerre két úrnak, Istennek és a mammonnak is…” akkor ezek a szellemek a mammonnak szolgálnak. De mi is valójában a mammon? Minden ami nem isteni, ami nem az üdvösséget szolgálja, hanem a széles úton való járásra serkenti az embert, amely út a romlásba vezet. Ide tartoznak a mai elektronikus eszközökön megnyilvánuló bűnös, a lelket a romlásba vivő eszközök is, ugyanis hatalmas ördögi háttérrel rendelkeznek. A fent említett szférába tartozó szellemek, ha a saját szintjüknek megfelelő „szépségű” testben jelennének meg, az emberek megijednének tőlük és a rútságuktól, ezért kirekesztenék őket a társadalom perifériájára, mint Jézus idejében a leprásokkal tették. De emiatt megszűnne a fejlődésük és ezért szép testért könyörögnek egy-egy magasabb szellemtől, akik adnak is nekik szebb testet, ami nem vág össze a fejlettségi szintükkel és rendszerint kísértésbe viszi őket, de minden fogadkozás ellenére, hogy helyt fognak állni, mégis elbuknak. A jóra törekvő fogadalmakat még a szellemvilágban teszik, de mindhiába, mivel a test szépsége nem azonos szintű a fejlettségükkel, ezért sok esetben a szép, vagy legalábbis a szférabeli hovatartozástól szebb test kísértéseiben elbuknak. Ez jellemző a második szféra szellemeire is.

Tehát jól vigyázzatok ne tévesszen meg benneteket a mai világ szépsége, mert a gonosznak estek az áldozatául!

Az utolsó időkre vonatkozóan mondom, hogy mind nagyobb lesz a káosz és az ebből fakadó hitetlenség és bizonytalanság a földön, ennek következtében,  élő hit híján („Ha visszajövök vajon találok-e hitet a földön?”) mind többen fordulnak el Istentől, és  nyílnak meg ilyen és ehhez hasonló eszközökhöz, mint amilyeneket fentebb említettem.

Testvéreim, nagyon vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen benneteket a sátán, mert báránybőrbe bújt farkas gyanánt közeledik felétek, hogy meggyengítse a hiteteket és próbára tegye ha lehet, még a választottakat is!

Mivel az ilyen, fentebb említett erős egyéni (mágiával, gyilkosságokkal, rablásokkal, nemi erőszakokkal és a nemiség különböző elferdüléseivel  átitatott) akarásnak nagyon- nagy negatív következményei vannak, ezért ezekből a hatalmas szenvedésekből  okulva, a második szférában már valamennyire elcsitulnak az erőszakos, az akaratukat mindenáron és durván kivitelezni szándékozó törekvések, amelyeknek a helyébe belép az elferdült értelemnek a megnyilvánulása, vagyis a furfang és a ravaszság. Amit nem lehet elérni durva erőszakkal, mert a lelkükbe íródott annak negatív következménye, azt ha nem is teljes mértékben, de valamennyire is el lehet érni ravaszsággal, aminek ugyan szintén van „következménye”, mert ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon a ravaszságból, ravaszságot kell tapasztalnia mások részéről. És ez a megtapasztalás előidézte fájdalom hoz a ravasz ember számára lassú, de biztos gyógyulást, mert a külső hatások okozta fájdalmak lassan hántják le a lélekre rárakódott, a ravaszság előidézte rétegeket, hogy az isteni fény be bírjon hatolni a léleknek sötét részeibe, ahol egy belső lelki erjedést, forrást kell beindítania, hogy a lélekben  beindulhasson az önismeret és általa bűnbánatra jutva felvehesse a harcot a hajlamaival. Amikor ez kezd beindulni, a kegyelem további világosságot igyekszik bejuttatni a lélek mélyére. Ez a vallási irányzatok megjelenése révén indul be. Mert ugyanis a legalacsonyabb szinten megjelenő vallások fanatikusai a második szférában jelennek meg. Tehát a második szféra, a ravaszság, a furfang, az agyafúrtság mellett, a fanatizmusnak és a dogmáknak a világa is, minek következtében már némi világosság jut a lélekbe, de ugyanakkor korlátokat von a lélek köré, ami meggátolja az emberek közötti viszonyok kialakulását, pedig mivel jói ismeri az Úr az embert,  és tudta azt, hogy a sátán darabokra fogja tépni  az ő tanait, ezért  a vallási irányzatokra azt mondta: „Arról ismerjen meg benneteket a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.” Ezzel szemben igen nagy gyakorisággal az történik a vallásfelekezetek között, hogy szinte gyűlölik a másik felekezethez tartozót, pedig mégis csak kegyelem van ezekben az irányzatokban, mert Isten alkalmazkodik bennük az emberek lelki világához és annak megfelelően alkot meg egy-egy vallási irányzatot, biztosítva annak fejlődését. Ami mégis csak szörnyű ebben az egészben az az, hogy az Úr Jézus szavait, Örök Életet hozó Igéit használják fel pajzsként és fegyver gyanánt  másokkal, de lényegében ugyanazon az úton járókkal szemben. Azért mondom, hogy lényegében ugyanazon az úton, mert Luther lényegében nem reformált semmit, csak a külső formákat változtatta meg. Sajnos, hogy több helyen a „fürdővízzel együtt, kiöntötte a gyereket is”. Neki belsőleg kellett volna reformokat létrehoznia, a szakadás soha nem Isten akarata.

Ami mindettől még szörnyűbb az az, hogy ezek a lelki tényezők sajnos, nagyon sajnos, hogy jelen voltak és vannak a lll. kijelentést követők köreiben is. Amikor azt mondja az Úr, hogy ország ország ellen és nemzet nemzet ellen támad, nekem azt kell mondanom, hogy sok esetben szellemhívő szellemhívő ellen, és kör kör ellen támad, még ha nem is direktben, de önmagában és ravaszul, mert még a szeretet nem tudott az irigység, az önzés és a szellemi féltékenység  fölé emelkedni! Amikor még a szellemi vezetésben is megjelenni látszanak eme elemek, akkor még nagy a baj. Kérdezlek titeket gyermekem, hogy az ilyen és ehhez hasonló szívekben a Szentlélek munkálkodik? Vigyázzatok, nagyon vigyázzatok, mert aki nem tud kiemelkedni ezekből a hajlamokból és nem tud eljutni akár egy csoporton belül is a szeretetre, az nem fog üdvözülni, az kívül marad az Isten Országán, legyen bár a legnagyobb spiritisztának nevezett egyén is. „Szóljak bár az emberek, vagy angyalok nyelvén is, ha szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom… Ismerhetem az összes titkokat, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek, (mit sem használ nekem)… A szeretet nem féltékeny és nem irigy… nem örül  a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.”

A szellemben az ősbukás, vagyis az Istennek történő hátat fordítás révén az isteni erény, illetve alaptulajdonság sérült, degradálódott , fordult meg és vált gyűlöletté, megalkotva ezzel az ellentétnek a világait. Az ember, az emberré lett szellem feladata tehát: megtisztulni a maga alkotta állapotokból és vissza felfejlődni azokba az állapotokba, amelyekhez valaha hűtlenné vált. Ez az ember hivatása a földön. MInden ezt a célt szolgálja, még akkor is, ha pillanatnyilag nem ez látszik, de a végeredmény mindig az kell, hogy legyen, hogy az embernek be kell látnia tévedéseit, hibáit és bűneit, megbánni azokat és felvenni ellenük a harcot. Ebben segít elsősorban az isteni vezetés, mert nem kívánja Isten az ember halálát, hanem azt, hogy az ember megtérjen és éljen. Ezzel a céllal jött le és öltött testet az Úr és ebből a célból küldte el a Szentlelket, mintegy segítség gyanánt, mert az ember testben lévő szellem, aki rá van szorulva az isteni segítségre. Azt mondja az Úr: „Azok jöhetnek hozzám, akiket az Én Atyám vonz.” Már a második szférában megtalálható a vallási irányzatokban ezen vonzásnak a nyomai, de még teli s teli fanatizmussal, ravaszsággal stb, és sokkal erőteljesebben vonzza ezen szférába tartozókat a bűn, mint Isten. Ezért az isteni vonzalom, a vonzást gyakorló isteni igazságok csakis rétegződve tudnak jelen lenni ebben a szférában.

Az átmenet a második szférából a harmadik szférába szinte alig észrevehető a szellem számára, mert ugyanazok a vágyak élnek a lélekben, mint az első és második szférában, csak azzal a különbséggel, hogy az előző két szféra törvénytelen megnyilvánulásai előidézte szenvedések már tompítottak valamelyest a hajlamokon és így szelídebbé válik maga a lélek is. Itt már az előző szférák pezsgése elhalványul, fakóbbak a színek, lassabb a mozgás, mert a lélek kezd rájönni arra, hogy a szegénységnek, az egyszerűségnek, a szerénységnek komoly értéke,  nevelő, és a rossz tulajdonságokat leépítő hatása van. Minden elcsendesülni látszik ebben a szférában, de csak látszatszerűen, mert mindazt a kevés jót, amit gyenge hitével és homályos tudásával az előző szférában megszerzett, látja hogy az némi boldogságot nyújt neki és ezért azt megrögzíteni, majd arra építeni igyekszik a lélek.

 Vallási irányzatok, beleértve a pogány vallásokat is, itt is képviseltetve vannak, de már csökken a fanatizmus, a vallásháborúk esélye, mert szelídebb a hozzáállás az isteni igazságokhoz és némi szeretet is vegyül a hit, azaz a merev dogmák közé. Itt már megjelenik még a pogány vallások között is, nem csak a keresztény vallásban némi jó szándék, minek következtében fordítanak erőt mások megsegítésére. Tehát ez már egy kezdetleges szeretetnek a  kialakulóban lévő megnyilvánulási formája.

Ennek a szférának a felsőbb állapotait már  a menny, vagyis a negyedik szféra előcsarnokának lehet nevezni. A lélek már valamennyire elhagyva a dogmatikus és merev hozzáállásokat, hajlik a kegyelem, a megbocsátás felé. Itt a felsőbb- merthogy minden szféra hét fejlődési részre van felosztva- rétegeiben a harmadik szférának kezdenek komolyan beindulni az egyéni kiemelkedések az átlagból, attól függően, hogy ki mennyire fogta komolyan azt a szellemi munkát, amelyre megbízást kapott. Isten kegyelmének  munkáját maximális mértékben befogadják a lelki tisztulásuk révén a szellemek, aminek következtében Isten ennek a szférának az utolsó rétegében történő munkát elengedi és átemeli, vagyis mintegy újjáteremti a lelket a negyedik szféra első rétegébe. Ez a kegyelemnek  és a bűnbocsánatnak a konkrét bizonyítéka.

Ennek a szférának a felső rétegeiben már igen komoly lelki-szellemi munka folyik az üdvösségért. Itt már komoly bűnbánatra és a bűnbánat révén bűnbocsánatra kell jutnia a léleknek ahhoz, hogy ki tudjon emelkedni az átlag szintről. Ez nagyon komoly lelki munkát jelent, ugyanis ebben a munkában kezd a lélek szellemmé válni. Mindeddig nem beszélhetünk szellemről, csak lélekről, mert ekkor kezd valójában szellemi öntudatra ébredni a lélek, mert folyamatosan vetkőzi le a magára szedett bűn rétegeket és a szellembe kezd behatolni az isteni fény, amit követve, ha átmegy minden tisztulási folyamaton, felébred a hosszú, hosszú álmából a szellemi öntudat. Ennek az öntudatnak a felébredéséhez hozzájárul még az erős testiségnek, a nemiségnek a levetkőzése és a lelki semlegességnek a kialakulásának a folyamata. A nemiség erős öntudata ugyanis a földi szférákhoz tartozó törvényszerűség, aminek a megtagadása és visszafejlesztése révén lép egyet előre a fejlődésben a lélek a magasabb szférák felé. Amíg ez a lelki semlegesség valamennyire is ki nem alakul, nem tud a szellem a duálérzésben fejlődni, mert az érzékiség a duálérzés bomlásnak indult hullája. Tehát az érzékiség nem erősíti a duálkapcsolatot, hanem gyengíti azt és a kárára szolgál. A folyton erősödő duálkapcsolat viszont a mennyei újra egyesüléshez, a duálesküvőhöz vezet.

De amint kiemel Isten bárkit is az átlagból és az egyéni fejlődés útjára téríti, az ellentét azonnal célba veszi és támadja őt. Tehát a lényegtörvény útjára rálépett szellemek többet szenvednek, de gyorsabban is tisztulnak, ha mint kiválasztottak ellenállnak a sátán előidézte próbáknak, mert ugye az utolsó időkben próbára teszik, ha lehet még a választottakat is.  A kétezer év alatt nagyon sok volt a meghívott, mert az Úr az első szférától a negyedik szféráig mindenkit meghívott az üdvösségre. Még a földalatti szférába is leszállott, hogy oda is levigye a szenvedéseinek az eredményeit, de csak abból lehet  kiválasztott, aki elérte gyakorlatilag a negyedik szférát.

Drága gyermekem, a ti jelen időtökben a harmadik kijelentés és a belőle kiáradó kegyelem, tehát a kegyelem van hivatva elvezetni az embereket  a meghivatottságból a kiválasztottá lenni, ha helyesen értelmezitek a tanításokat, pontosabban ha a szellemtani igazságok a saját lényegtörvényetekké válnak. Amennyiben ez nem történik meg, akkor csak a lelketeknek a külső rétegéig jutott el a megmentésetekre szánt  utolsó kijelentés és akkor kívül maradtok az Isten Országán, mert azokhoz az emberekhez lesztek hasonlóvá, akik a vallások megértésének csak a külső keretéig, formájáig jutottak el és nem értették meg a lényeget.

Adja Isten kedves gyermekem, hogy megértsétek az idők üzenetét, a lll. kijelentés belső lényegét és üzenetét, hogy bűnbánatra, bűnbocsánatra, majd a hajlamaitokkal szemben vívott harcban diadalra juthassatok.

                                                                                                      Amen

Ada, 2024. ll. 18.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük